ĐỀ 44

Hỏi : Đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình là sao ?
Đáp: Chính là đấu tranh Hiến Pháp, Loại bỏ độc tài độc trị. để rồi đi đến Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do, Công Bằng, Bình Đẳng, được Hiến Định trong Hiến Pháp. Nên nhớ Hiến Pháp là những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp về cơ bản về Quyền con người Nhân Quyền, về Quyền cơ bản Công Dân, Dân Chủ. Vì thế Hiến Pháp là khắc tinh của Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị. Phát huy Hiến Pháp, thực thi Hiến Pháp, thì nhất định Chế Độ Thể Chế độc tài độc tri phải ra đi. Vì Hiến Pháp chính là ánh sáng. Còn Thể Chế độc tài độc trị là bóng tối u minh. Mặt Trời Hiến Pháp đã lên, thì bóng u minh không còn.

Hỏi : Đấu tranh Hiến Pháp có phải là đấu tranh toàn diện về Quyền Con Người, Quyền Nhân Sự, Quyền Dân Sự không ?
Đáp : Đúng vậy đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh toàn diện cả ba mặt giáp công Quyền Nhân Sự, Quyền Dân Sự. Quyền cơ bản con người được Hiến Định trong Hiến pháp ai cũng như ai, không ai khác ai.
Đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh phản biện toàn diện Về Quyền và Phi Quyền. Làm sống dậy những Quyền con người Nhân Quyền, mà Tạo Hóa đã ban cho, cũng như Quyền Công Dân, Dân Chủ của một đất nước. Quyền thực thi Hiến Pháp. Quyền bác bỏ những Luật Định đi ngược lại Hiến Pháp, Luật Pháp phản Hiến Pháp. Luật Pháp Vi Hiến phạm Nhân Quyền, sai Dân Chủ Luật Pháp phi Pháp phi Nhân.
Những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp là Những Quyền Bất Khả Xâm Phạm. Không ai có Quyền ban cho, không ai có Quyền cướp đi. Những Quyền được tôn trọng và được bảo vệ. Bằng Luật Pháp Chân Chính, Có nghĩa là Luật Pháp bảo vệ những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp.

Đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh Văn Minh nhất nhân loại. Đấu tranh không cần phải đổ máu cũng đem đến thành công rực rỡ, khi thành công thì kéo dài sự hưng thịnh Độc Lập Tự Do là rất lâu.

Đấu tranh Hiến Pháp chính là đấu tranh Chính Nghĩa. Không có kẻ thắng người thua. Vì đấu tranh đem lại sự Công Bằng Bình Đẳng. Khi thành công thời ai cũng như ai, không ai khác ai về Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp. Đấu tranh Hiến Pháp là đấu tranh loại bỏ cái ác những gì đi ngược lại Hiến Pháp mà thôi.
Về mặt cơ bản là đấu tranh Khai Dân Trí, chấn hưng Dân Khí. Đưa đến một đất nước Văn Minh.

Đấu tranh Hiến Pháp cũng chính là đấu tranh Bất Tuân Dân Sự, những gì Luật Pháp đi ngược lại Hiến Pháp. Vi Hiến. Những Luật Định Luật Pháp, đi ngược lại Hiên Pháp, trở thành Phi Pháp không còn giá trị về mặt Pháp Lý, cần loại bỏ.

Quốc Hội và Chính Phủ vi phạm Hiến Pháp, thì coi như Mất Quyền. Cần phải giải tán Quốc Hội và Chính Phủ. Vì không còn xứng đáng là Chính Phủ, không còn xứng đáng Quốc Hội nữa.

Hiến Pháp là Vua cả một nước, Pháp Quyền cả một Dân Tộc. Vì vậy không một tổ chức Đảng Phái nào có Quyền Vi Phạm Hiến Pháp. Vi Phạm Hiến Pháp Toàn Dân lên án giải tán những Đảng Phái tổ chức Chính Trị Vi Hiến ấy. Vì Quyền lực tối cao đất nước thuộc Quyền toàn Dân.

Những Hiến Định trong Hiến Pháp, Luật Pháp phải bảo vệ Hiến Pháp đi vào cuộc sống. Không được Vi Hiến đi ngược lại Hiến Pháp. Thì Luật Pháp đó mới có giá trị để cho Dân Làm theo nghe theo. Còn những Luật Định vi phạm đi ngược lại Hiến Pháp. Thì Dân không cần phải nghe theo Bất Tuân Dân Sự. Yêu cầu loại bỏ những Luật Định Phi Pháp không có giá trị về mặt Pháp Lý.

Hiến Pháp Chính Là Pháp Quyền Vua một nước.
Luật Pháp ra đời bảo vệ Hiến Pháp đi vào cuộc sống, trở thành Luật Pháp Chân Chính. Phạm Luật Pháp cũng có nghĩa là Vi Phạm Hiến Pháp. Phạm Luật Pháp Chân Chính thời mất Quyền. Mất Quyền thời còn gì nữa để mà đấu tranh. Nhưng ở Chế Độ độc tài độc trị, thường là những Luật Định luôn đi ngược lại Hiến Pháp. Vì thế đấu tranh Hiến Pháp cũng chính là loại bỏ Thể Chế Độc Tài Độc Trị. Thể Chế phi nhân hóa về Quyền con Người. Phạm Nhân Quyền, phi nhân hóa Đạo Đức xã hội chà đạp lên Quyền Công Dân chính là Quyền Dân Chủ. Đã Độc tài thời lấy đâu ra Công Bằng, Bình Đẳng. Đương nhiên phải bó buộc không cho người Dân Quyền Tự Do. Dẫn đến lạc hậu đói nghèo mãi. Kẻ thì giàu quá, người thì không có ăn.

Tóm lại: Đấu tranh cho Công Lý và Hòa Bình. Chính là đấu tranh Hiến Pháp. Đấu tranh đem lại sự Bình Đẳng cũng như về Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp ai cũng như ai. Không ai khác ai, ai cũng có Quyền Tự Do Mưu Cầu Hạnh Phúc. Được Luật Pháp bảo vệ đúng theo Hiến Pháp.

Đấu tranh cho Đa Nguyên là sao ?
Không phải đấu tranh thắng là Vua thua là Giặc. Mà Là đấu tranh phản biện Hiến Pháp loại bỏ độc tài độc trị, đem lại Công Bằng, Bình Đẳng cho mọi tần lớp xã hội. Cạnh tranh phát triển tiến đến Dân Giàu Nước Mạnh văn minh

Đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền là sao?
Cũng chính là đấu tranh phản biện Hiến Pháp. Luật Pháp. Đi đến Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Công Bằng, Bình Đẳng. Thực thi Công Lý và Hòa Bình.

Luật Pháp mà phản Hiến Pháp
Coi như Luật chết cần gì phải tuân
Luật Định làm sai Hiến Chương
Luật là Luật phản loại đi cho rồi
Luật Vi Hiến Luật gian Tà
Luận không chính đáng là Luật hại Dân

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————–