ĐỀ 43: Thế nào là Luật Định Vi Hiến

ĐỀ 43

Hỏi : Thế nào là Luật Định Vi Hiến
Đáp : Là những Luật Định không theo khuôn phép Hiến Pháp, đi ngược lại Hiến Pháp trở thành Luật Pháp Vi Hiến. Những Luật Định Vi Hiến thời mất quyền, trở thành Phi Pháp của Luật. Những Luật Định như vậy không cần phải tuân theo. Có nghĩa là Bất Tuân Dân Sự. Mà cần phải yêu cầu loại bỏ.

Ví dụ: Hiến Định, Hiến Pháp có Quyền biểu tình. Nhưng Luật Định lại không cho phép. Tức là Luật Định phản chủ phản lại Hiến Pháp. Trở thành Luật Pháp Vi Hiến, những điều Luật không có giá trị về mặt Pháp Lý, chỉ là Luật Định Phi Pháp. Bất Tuân Dân Sự, không cần nghe theo và làm theo.
Ví dụ: Hiến Định, Hiến Pháp. Quyền Tự Do Ngôn Luận. Đáng lý ra Nhưng Luật Định, Luật Pháp phải bảo vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận. Đằng nầy Luật Định Luật Pháp hạm chế nghiêm cấm Quyền Tự Do Ngôn Luận, thậm chí đến bịt miệng Dân. Những Luật Định như thế đi ngược lại Hiến Pháp Vi Hiến. Đã Vi Hiến thời mất Quyền, những Luật Định như thế không giá trị, mất căn cội Pháp Lý. Trên nguyên tắc Luật Pháp chỉ bảo vệ Hiến Pháp mà thôi. Không được đi ngược lại Hiến Pháp. Vi Hiến. Dân không cần nghe theo những định Luật Vi Hiến như vậy. Bất Tuân Dân Sự.

Vì dụ : Hiến Pháp, Hiến Định. Quyền Tự Do Lập Hội. Quyền Tự Do hội hợp. Nhưng Luật Định không bảo vệ Quyền Hiến Định trong Hiến Pháp. Đi ngược lại Hiến Định trong Hiến Pháp. Nghiêm cấm hội hợp là Vi Hiến. Những Luật Định Luật Pháp trở thành phi lý, không có giá trị về mặt Pháp Lý, vì đã Vi Hiến. Có Quyền bác bỏ không cần nghe theo làm theo. Nếu nghe theo làm theo thời chúng ta cũng đồng lỏa Vi Hiến. Tự đánh mất những Quyền cơ bản con người được Hiến Định trong Hiến Pháp.

Những kẻ đồng lỏa với những Luật Định Phi Pháp. Làm sai Hiến Pháp đều có tội với Nhân Dân. Vì sao lại nói như vậy. Vì Hiến Pháp là Hiến Định những Quyền cơ Ban Con Người tức là Nhân Quyền, Hiến Định Quyền cơ Bản Công Dân tức là Quyền Dân Chủ. Phản Nhân Quyền phản Dân Chủ chính là phản Nhân Dân. Dân có Quyền loại bỏ những thành phần làm sai Hiến Pháp ra khỏi bộ máy chính quyền. Vì những thành nầy luôn vi phạm Hiến Pháp, đi ngược lại lòng Dân.

Luật Pháp vi phạm Hiến Pháp
Luật không chân chính Luật Tà Ma
Luật như thế đâu ra Luật Pháp
Chẳng qua là Luật chết mà thôi
Chờ ngày đem lấp vùi chôn
Luật Định phản chủ dân theo làm gì
Luật Vi Hiến Luật rừng
Luật mà như thế chẳng dùng được đâu
Hiến Pháp Chính là Pháp Vương
Đáng ra Luật Pháp phải theo phò trì
Trung Thành Hiến Pháp trị vì
Đằng nầy phản chủ ngược dòng Hiến Chương
Luật Pháp Vi Hiến Bất Tuân
Phải cần loại bỏ vùi chôn cho rồi
Quyền lực cao nhất trên đời
Chính là Dân Sự của là Toàn Dân
Hiến Định chỉ rõ ai ơi
Quyền Dân cao nhất còn hơn chính quyền
Bảo vệ Hiến Pháp đến cùng
Cũng là bảo vệ chính mình toàn Dân

Sự đánh đập bắt bớ, khi người Dân phản biện Đúng- Sai đấu tranh bảo vệ Hiến Pháp, cũng như đòi hỏi những Quyền cơ bản trong Hiến Pháp. Chính quyền càng đàng áp càng đi vào Vi Hiến. Thời người Dân trúc phế đi tiêu. Vì Nhà Nước ấy không còn là của Dân do Dân và vì Dân nữa. Chỉ vì Bè Đảng cũng như lợi ích nhóm mà thôi. Không còn xứng đáng để lãnh Đạo đất nước.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s