ĐỀ 42: Đấu tranh Nhân Quyền là gì ?

ĐỀ 42

Hỏi : Đấu tranh Nhân Quyền là gì ?
Đáp : Là đấu tranh đòi lại những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp. Khi những Quyền Hiến Định nầy trong Hiến Pháp không đến được với người Dân. Dân có Quyền đòi hỏi. Yêu cầu Nhà Nước cũng như Chính Phủ làm đúng những gì Hiến Định có trong Hiến Pháp. Đấu tranh Hiến Pháp là như thế.
Đấu tranh Nhân Quyền cũng chính là đấu tranh Hiến Pháp. Vì Hiến Pháp là Hiến Định về Quyền con người, những Quyền cơ bản mà con người đã có, không ai có Quyền ban cho hoặc tước đi. Quyền Tạo Hóa ban cho Quyền Bất Khả xâm phạm.

Nhân Quyền là những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp.
Như Quyền Tự Do Ngôn Luận
Quyền hội hợp, lập hội
Quyền Biểu Tình, phản biện đúng, sai
Quyền Đa Nguyên, ai cũng như ai, các Đảng Phái, Tôn Giáo, Đạo Giáo đều Bình Đẳng được Hiến Định trong Hiến Pháp.
Quyền Công Bằng. Dân, Quan Vi Hiến đều phải mất Quyền, Phạm tội theo luật mà xử như nhau.
Quyền bác bỏ, những Luật Định Vi Hiến không theo Hiến Pháp, như ngăn cấm Biểu Tình. Ngăn cấm hội, hợp, ngăn cấm Tự Do Ngôn Luận không cho phản biện đúng sai. Những Luật Định như thế vi phạm Hiến pháp. Vi Hiến Dân có Quyền Bất Tuân Dân Sự , bác bỏ Luật Pháp Vi Hiến.
Tóm lại : Bảo Vệ Hiến Pháp là bổn phận trách nhiệm của mỗi Công Dân. Quyền lực của Dân là tối cao, không có Quyền lực nào cao hơn nữa.

Đấu tranh Nhân Quyền chính là đấu tranh phản biện Hiến Pháp. Vì Hiến Pháp là Hiến Định những Quyền cơ bản con người. Quyền cơ bản Công Dân. Những Quyền không ai có Quyền ban cho hoặc lấy đi. Những Quyền được Hiến Định trong Hiến Pháp Bất Khả Xâm Phạm.

Những Luật Định ra đời không theo khuôn phép Hiến Pháp, trở thành Luật Định Phi Pháp Vi Hiến. Luật Định Vi Hiến là Luật Định mất Quyền. Dân có Quyền Bất Tuân Dân Sự, không nghe theo làm theo, mà còn phản biện bác bỏ.

Đấu tranh Dân Chủ, Nhân Quyền
Chính là phản biện, những gì đúng, sai
Những Quyền Hiến Định cái chung
Lợi Dân ích nước bình yên sống còn
Đấu tranh loại bỏ Tà Quyền
Chính là những Luật Vi Hiến không cần phải tuân
Đấu tranh bạo động là sai
Phạm vào Hiến Pháp còn chi Nhân Quyền
Đấu tranh Bất Bạo Động là thành
Văn minh bật nhất, con đường đấu tranh
Độc tài tan biến tự tiêu
Cần gì phải đánh chiến tranh tương tàn
Đa Nguyên, Dân Chủ, Nhân Quyền
Không mong cũng có, không cầu cũng xong
Từ đây non nước, nước non
Dân Giàu Nước Mạnh. Việt Nam sáng ngời

Văn Học Nghị Luân: là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa, được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s