ĐỀ 41: ĐẤU TRANH DÂN CHỦ LÀ GÌ ?

ĐỀ 41

ĐẤU TRANH DÂN CHỦ LÀ GÌ ?

Hỏi : Đấu tranh Dân Chủ là gì ?
Đáp : Đấu tranh Dân Chủ là đòi lại những Quyền cơ bản làm chủ đã có trong mỗi Công Dân được Hiến Định trong Hiến Pháp, buộc nhà nước phải thực thi đúng những Quyền Cơ bản Công Dân. Không được làm sai Hiến Pháp.

Như Quyền làm chủ đất nước
Quyền làm chủ xã hội
Quyền ứng cử bầu cử
Quyền Giám Sát kiểm soát Luật Pháp, khi Luật Pháp Vi Hiến
Quyền bác bỏ Luật Pháp, những Luật Định Vi Hiến, đi ngược lại Hiến Pháp.
Quyền bất tuân nhân sự, khi Luật Pháp không bảo vệ thực thi Hiến Pháp mà trở lại Vi Hiến, Hiến Pháp một đường Luật Pháp một nẻo.
Ví dụ : Như Quyền Hiến Định, trong Hiến Pháp Quyền Lực Tối Cao đất nước thuộc về Dân. Nhưng Nhà Nước bịt miệng không cho Dân nói lên Chính Kiến của Dân, không cho Dân phản biện những Luật Định đi ngược lại Hiến Pháp. Nhà Nước như thế chính là Vi Hiến phạm Pháp. Không còn xứng đáng để cho Dân Tuân Theo, có nghĩa là Dân Bất Tuân Dân Sự. Vì Nhà Nước đã tước đi những Quyền cơ bản Tối Cao của Dân, được Hiến Định trong Hiến Pháp.

Ví dụ : Trong Hiến Định, Hiến Pháp, Quyền biểu tình, Quyền hội hợp, Quyền phản biện. Quyền bác bỏ. Đáng lý ra những Luật Định đi vào Luật Pháp phải bảo vệ những Quyền Hiến Định trong Hiến Pháp. Như bảo vệ Quyền Biểu Tình, bảo vệ Quyền Hội Hợp, bảo vệ Quyền Phản Biện đúng sai. Ngược lại Luật Định đi ngược lại Hiến Pháp không cho phép biểu tình, không được phép bác bỏ những Luật Định Vi Hiến, cũng như nghiêm cấm Quyền Hội Hợp đi ngược lại Hiến Pháp. Những luật Định phản Hiến Pháp là Luật Định gì? Luật Định không bảo vệ Hiến Pháp mà còn đi ngược lại Hiến Pháp. Những Luật Định Vi Hiến như thế thì mất Quyền. Dân có Quyền bất tuân nhân sự. Cũng như kiến nghị loại bỏ.

Đấu tranh Dân Chủ là gì ?
Phải hiểu những Quyền cơ bản Công Dân
Những Quyền làm chủ nước non
Có Quyền ứng cử cũng như đi bầu
Có Quyền bác bỏ Luật Tà
Đi ngược Hiến Pháp đi vào phi nhân
Phản Dân Chủ, sai Hiến Định, lăng nhăng
Luật mà như thế, liệng quăng cho rồi
Quyền bác bỏ, những gì sai trái
Quyền đề đạt ý kiến của Dân
Dân là Quyền lực tối cao
Dân là Ông Chủ nước non đất trời
Đấu tranh bạo động xa vời
Không thấy Dân Chủ đứng ngồi không yên
Đấu tranh bất bạo động chính chân
Con đường Dân Chủ thành công đại thành

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa, được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường, trở thành Dân Tộc phi thường. Dân Tộc Thần, Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s