QUYẾT MỘT LẦN SỐNG CHẾT

QUYẾT
MỘT LẦN SỐNG CHẾT

Một Dân Tộc, đã đi vào lạc Cội
Mất Gốc rồi, như bèo dạt mây trôi
Hãy tìm lại, những gì ta đã mất
Nền Cội Nguồn, nào ở tận xa xôi
Hãy đứng lên, quyết một lần sống chết
Cứu nước non, đang vào cảnh dầu sôi
Kìa biển đảo, đất liền giặc xâm chiếm
Hỡi cháu con, quyết chiến chẳng hề lui
Nước mất rồi, thời nhà tan cửa nát
Chẳng còn gì, trong tăm tối lệ nô
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s