PHẢI CHỪA

PHẢI CHỪA

Hại dân hại nước phải chừa
Mới mong sống được ở gần với dân
Bỏ đao thành Phật xưa nay
Quay đầu là bến lìa xa tội tình
Nghênh Ngang làm bậy làm bừa
Gieo Ác gặt họa chạy trời được đâu
Trần gian cõi tạm được chi
Hãy về Nguồn Cội mà đi về trời
Phải chừa chấm dứt hại đời
Mới mong sống được ở gần với dân
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s