NÚI VÀNG

NÚI VÀNG

Quê hương Đức Phổ có núi vàng
Thượng, Hạ, diệu kỳ, chốn trời ban
Văn Hóa Cội Nguồn, ra từ đó
Cứu nhân độ thế, cảnh lầm than
Khuyên trong lê thứ, mau quy kính
Thiên Cơ vận hóa, ánh vinh quang
Mồ Cội Đại Đạo, quyền Tạo Hóa
Đông hết Xuân về, hãy bước sang
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s