ĐỀ 37

ĐỀ 37

HỎI ĐÁP

Hỏi
Một Dân Tộc còn Nguồn còn Cội, khác với khi lạc Nguồn mất Cội hai cảnh giới khác nhau ở điểm nào ?

Đáp
Một Dân Tộc còn Nguồn còn Cội, thời Dân Tộc đó có sức mạnh nội lực vô biên, tư tưởng của Dân Tộc đó vững như tường đồng vách sắt, không khiếp sợ trước một quân thù nào. Không xảy ra nội chiến, hưởng mãi thái bình độc lập. Có thể nói đánh bại tất cả các thế lực ngoại xâm.

Khi Dân Tộc đó lạc Cội mất Nguồn, thời Dân Tộc đó nội lực yếu ớt, có thể nói khiếp sợ các thế lực ngoại xâm. Thường rơi vào cảnh nô lệ. Tư tưởng lạc Cội lạc Nguồn thường chạy theo xu thế ngoại bang lệ thuộc ngoại bang, vì thế đưa Dân Tộc đến cảnh chia năm xẻ bảy, không còn đoàn kết được nữa.

Hỏi
Một Dân Tộc sống theo Thể Chế, Chế Độ độc tài độc trị. Khác nhau sống theo Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do hai cảnh giữa Độc Tài và Đa Nguyên khác nhau ở chỗ nào ?

Đáp
Sống dưới Chế Độ độc tài độc trị thời con người hầu như mất tất cả, Mất Tự Do, mất Quyền con người Nhân Quyền, mất Quyền Công Dân Quyền làm chủ đất nước, mất Quyền định đoạt tương lai, không có công bằng bình đẳng, còn thế lực thời ăn trên ngồi trên, mất thế lực thời rơi xuống vũng bùn. Làm Quan thời sung sướng trăm bề, làm Dân thời trăm thứ thuế, khổ mãi không bao giờ hết, phải nói là sống đọa sống đày, sống trong nhà tù xã hội.

Còn sống trong Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Thời phải nói là sống thỏa mái không khác gì sống trong thiên đàng trần gian. Sự sống có Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc. Muốn làm gì thời làm, muốn sống kiểu nào thời sống, miễn là không vi phạm Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp, không ai có quyền xâm phạm đến Quyền lợi riêng tư. Ai cũng như ai đều Bình Đẳng trước Hiến Pháp và Pháp Luật. Công Bằng cạnh tranh Tự Do phát triển theo ý muốn của mình. Những ưu việt nầy trong Chế Độ độc tài độc trị không bao giờ có. Mà chỉ có ở Chế Độ Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do mà thôi.

Hỏi
Vì sao sống dưới Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị đất nước khó phát triển mãi đói nghèo lạc hậu.

Đáp
Thể Chế độc tài độc trị là Thể Chế quyền lực không ở Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp mà ở con người tao ra Pháp Lý xin cho. Đây là một rào cản lớn cho sự phát triển xã hội từ trung ương xuống tới địa phương. Nếu cấp lãnh đạo trí thức kém không nói là ngu dốt, thời đất nước trở thành u tối không thể nào phát triển vươn lên được. Đất nước không đi đến nghèo đói mới là chuyện lạ.

Hỏi
Vì sao sống trong Chế Độ Thể Chế. Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do đất nước giàu mạnh như vậy.

Đáp
Thể Chế Đa Nguyên, Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do. Quyền lực không ở con người mà ở Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp ai cũng như ai có Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc theo tài năng của chính bản thân mình không hạn chế. Được Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp bảo hộ che chở không có sự xin cho mà chỉ làm đúng pháp lý, những gì Hiến Định trong Hiến Pháp cho phép, Luật Pháp bảo hộ. Dân không giàu nước không mạnh mới là chuyện lạ.

Hỏi
Dân Tộc Việt Nam có Quyền chọn cho mình hướng đi giàu mạnh không ?

Đáp
Dân Tộc Việt Nam là Dân Tộc Tự Quyết từ khi dựng nước đến giờ cần gì phải hỏi ai khi đã nhìn ra ánh sáng. Có thể loại bỏ cái nầy, khai sinh ra cái mới. Nhất là Thể Chế có hại cho đất nước cho Dân Tộc, cho sự phát triển dân giàu nước mạnh. Thời loại bỏ không thương tiếc đó mới là Dân Tộc Việt Nam con cháu Rồng Tiên. Dân Tộc từ khi sanh mang triết lý hào hùng ưa chuộng cái đẹp loại bỏ cái xấu.

Hỏi
Sự rào cản lớn nhất của Dân Tộc Việt Nam chính là Thể Chế độc tài độc trị thời biết phải làm sao?

Đáp
Dân Tộc Việt Nam không phải là Dân Tộc vừa mà là Dân Tộc Thần Thánh, ít có Dân Tộc nào sánh kịp. Nhưng từ khi lạc Cội mất Nguồn thời hoàn toàn đổi khác. Đạo Đức dần dần biến chất xu thế về cái lợi cho riêng mình. Gieo mầm chủ nghĩa cá nhân. Sự đoàn kết theo đó cũng tan rã mở màn cho sự chia bè rẽ phái, dẫn đến nồi da xáo thịt củi đậu nấu hạt đậu tương tàn anh em. Sanh ra nhiều mối họa trong đó có mối họa là học theo Chế Độ Thể Chế độc tài độc trị ngoại lai. Rào cản lớn cho sự phát triển đất nước. Như chúng Ta đã biết Dân là Gốc xã hội. Quyền lực của xã hội chính là Dân. Không gì sáng suốt hơn Dân, Dân có Quyền quyết định vận mệnh của Dân Tộc mình. Làm thay đổi hướng đi của Dân Tộc mình, Những gì Quốc Tổ đã truyền dạy cho chúng ta lèo lái con thuyền vận mệnh Dân Tộc gìn giữ bảo vệ non sông đất nước.

Văn Học Nghị Luận: Là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận, phân tích, làm sáng tỏ hàm ý sâu sắc của Văn Hóa, được mệnh danh là Văn Hóa cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một Dân Tộc bình thường trở thành Dân Tộc phi thường Dân Tộc Thần Thánh.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s