VÔ SƯ TRÍ

VÔ SƯ TRÍ

Tâm không tâm, có gì để nói
Thức không còn, trong suốt vô vi
Thân không cùng khắp hư không
Chỗ nào cũng có dung thông khắp cùng
Tánh không tánh, lấy gì bình luận
Pháp không còn, sanh diệt là đâu
Không đi không đến xưa nay
Tùy duyên hiện một đầu lông ra đời
Vì nhân sinh, mỗi người mỗi tánh
Đường nghiệp duyên, cũng có khác nhau
Vào đường cứu khổ độ nhân
Bệnh nào thuốc nấy mới mong trị lành
Chấp mà chi, hãy vào Nguồn Cội
Xem luật trời hội ngộ chân như
Tự nhiên vô trí vô sư
Suốt thông hết thảy huyền vi sự đời
Lập ra vạn pháp dẫn đường
Đi vào tận độ, khắp cùng hư không
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s