ĐẤNG ĐẠI GIÁC

ĐẤNG ĐẠI GIÁC

Đấng đại giác, không còn chỗ trụ
Tuy chúng sinh, vận dụng hữu vi
Mở đường chỉ lối giải nguy
Vượt qua bể khổ mà đi về trời
Pháp tùy duyên, có gì sai đúng
Chuyển hồn linh giải thoát ác căn
Thuốc nào bệnh nấy tùy duyên
Tùy cơ ứng biến mới mong độ người
Đường cứu thế tùy thời ứng dụng
Đường độ nhân, phương tiện chuyển xoay
Bày binh bố trận bủa vây
Lấp đường ác nghiệp mở ra đường lành
Đấng đại giác, không còn chấp pháp
Vì pháp nào, cũng ích cho đời
Dung thông tự tại dung hòa
Như sen không nhiễm gần bùn chẳng nhơ
Sống tự nhiên, thế thiên tận độ
Tâm sáng ngời, chẳng gợn mảy trần
Thế mà tận độ khắp cùng
Tâm không dính mắc diệu kỳ thậm thâm
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s