DẸP BỎ XIN CHO

DẸP BỎ XIN CHO

Đòi quyền người, không cần quỳ gối
Để cầu xin, ai đó ban cho
Mà đòi lại, những quyền cơ bản
Quyền Nhân Quyền, ai cũng như ai
Thắp ngọn đuốc, sáng soi công lý
Quyền mưu cầu, hạnh phúc ấm no
Quyền Tạo Hóa, ai quyền ngăn cấm
Phạm luật trời, Thiên Ý Hóa Công
Trả lại đi, những quyền cơ bản
Quyền con người, Tạo Hóa ban cho
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s