NẾU KHÔNG THỨC TỈNH ĂN NĂNG

NẾU KHÔNG
THỨC TỈNH ĂN NĂNG

Đừng đem non nước ra đùa
Để rồi phải chịu không còn dung thân
Hại dân hại nước khó mong
Tự mình khai tử diệt đi đời mình
Quyền lực gì phản nòi phản nước
Chức quyền gì, giặc rước vào nhà
Làm cho đất nước điêu tàn
Trở thành nô lệ không còn Việt Nam
Quyền với chức, chỉ lo thâu tóm
Chỉ vì tiền bán đất cho Tàu
Phỉnh lừa cũng đã nhiều rồi
Hãy mau dừng lại, những người vô lương
Nếu không thức tỉnh ăn năng
Tai ương họa gỡi, thoát đâu chạy trời
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s