KHÔNG CÒN KỊP

KHÔNG CÒN KỊP

Đã là người Việt Nam
Hãy chung lòng đứng lên
Nếu hững hờ không kịp
Vì Việt Nam bấp bênh
Rơi vào tay Trung Cọng
Việt Nam phải ra đi
Đầy tủi hờn nỗi nhục
Xin đừng mãi lặng im
Sắp rơi vào tay giặc
Mất nước chẳng còn chi
Tinh thần vì nước ở đâu
Để cho một lũ mọt sâu bán lần
Lấp vùi con cháu Tiên Rồng
Tiêu tan đất nước giống nòi Việt Nam
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s