GIA ĐÌNH ÔNG HẬU

CÂU CHUYỆN SỐ 12

GIA ĐÌNH ÔNG HẬU

Chín mười năm nay tháng nào cũng vậy, thường thường bảy tám giờ tối. Bà Hậu tụng kinh sám hối. Ông Hậu thì chẳng quan tâm gì đến, mà thường hay ngủ khì khi nghe Bà Hậu tụng kinh.
Bà Hậu tụng xong kinh sám hối, rời khỏi căn phòng thờ Phật, thấy Ông Hậu nằm ngủ khì thì có vẻ không ưng ý lắm. Liền nói: Cái Ông này không có nhân duyên với Phật hể nghe tôi tụng kinh thời ngủ khì,

Thời nay cuộc sống tai họa thịnh hành, không biết nghe kinh sám hối cầu lành nhờ Phật che chở, thì tránh sao cho khỏi tai họa.

Cậu con trai tên Thịnh nghe Mẹ nói liền ủng hộ: Mẹ nói cũng phải, nảy giờ con luôn nghe Mẹ tụng kinh, cầu cho gia đình mình luôn được bình an tai qua nạn khỏi. Bà Hậu nghe Thịnh nói thế liền khen: Đúng là con hơn Cha nhà có phúc, mầy giống tao hơn giống Cha mầy, mầy coi kìa mới hơn tám giờ mà Ổng ngủ say sưa như chết, tao mà như Ổng lấy đâu ra phước đức. Nhờ tao siêng năng cầu sám hối nên nhà nầy mới được bình yên, lại có của ăn của để.

Cô gái lớn tên Hạnh xen vào nói: Quyền tự do tín ngưỡng mà Mẹ. Mẹ nói sao con thấy Cha siêng năng đến đền thờ nơi thờ phụng Quốc Tổ lắm đó. Không phải Cha là người vô Đạo không biết tu nhân tích đức đâu.

Con nghe người ta thường nói, Con cái nhờ hưởng phước đức của Ông Bà Cha Mẹ, nên mới giàu có nếu hưởng phước đức lớn thì làm quan làm vua. Có những người họ đâu có cầu Chúa cầu Phật cầu Tiên cầu Thần gì đâu, mà họ vẫn giàu sang phú quý con cái vẫn học hành đến nơi đến chốn, không phải nhờ phúc đức Ông Bà, Cha Mẹ là gì. Nếu nói cho đúng, chúng con học hành đến nơi đến chốn đều nhờ phước đức Ông Bà, Cha Mẹ. Bằng chứng là chúng con không những nhờ công ơn Cha Mẹ nuôi dưỡng biết bao khổ cực, khó nhọc nuôi lớn chúng con, mà còn tốn không biết bao nhiêu tiền của nuôi chúng con ăn học không phải nhờ công ơn Cha Mẹ là gì. Cha Mẹ chính là Phật, Thánh, Thần, Tiên của chúng con rồi. Cũng như bao sự may mắn đều nhờ phước của Ông Bà, cũng như Cha Mẹ biết tu nhân tích đức, Cha Trời Mẹ Trời ban phúc cho. Đó là sự thật. Nếu Ông Bà Cha Mẹ ăn ở thất đức, thì đừng hòng gia đình mình khắm khá như thế nầy, cũng đừng mơ tưởng đến chuyện học hành thành đạt. Con nói Mẹ đừng giận Mẹ có lạy một nghìn đức Phật, một nghìn đức Chúa, cũng không thể biến một gia đình bần cùng trở thành giàu được đâu. Vì Chúa, Phật cũng sống theo Luật Thiên mà thôi. Chúa, Phật, mà phạm luật Thiên cũng bị sa đọa như thường.

Con tốt nghiệp thạc sĩ. Thịnh đang học đại học, như Mẹ thấy đó con có biết lạy Phật, lạy Chúa bữa nào đâu, mà con cũng tốt nghiệp loại giỏi. Thịnh học cũng giỏi theo. Con nghĩ tất cả là nhờ phước đức Ông Bà, Cha Mẹ. Trời chiếu theo phước đức Ông Bà, Cha Mẹ mà ban cho. Con chỉ nói lên sự thật, không phải con chê Phật hay Chúa đâu. Chính Phật, Chúa cũng phải biết tu nhân tích đức mới hưởng phước báo lớn được. Theo Luật Nhân Quả của Trời.

Theo con nghĩ về trời không phải chỉ có Phật Giáo thôi đâu. Mà còn nhiều con đường về trời. Như theo Chúa, theo Khổng, theo Lão, và còn nhiều pháp môn khác nữa. Nếu thật tâm hành thiện đều được về trời. Bằng ngược lại theo Phật, theo Chúa, theo Khổng, theo Lão mà hành ác thì cũng bị sa đọa xuống Địa Phủ như thường, Phật, Chúa, Khổng, Lão không cứu được đâu.

Bà Hậu nghe xong liền lặng thinh. Ông Hậu đang ngủ bổng ngồi bật dậy khen: Bà nghe con gái nói chưa. Đây mới là chính tông của Đạo Giải Thoát. Theo Phật, theo Chúa mà làm ác cũng bị sa đọa như thường, không Phật, Chúa nào cứu nổi đâu, bị luật Thiên xoay chuyển đành bó tay. Phật, Chúa không tạo ra những định luật siêu đọa đó đâu mà là Trời. Phạm Luật Trời không ai cứu nổi. Chỉ có người tạo ra Định Luật Siêu Đọa thời người đó mới cứu nổi. Nói cho cùng chỉ có Trời mới cứu nổi những người đã phạm Thiên Ý luật Trời.

Bà tụng kinh sám hối cầu mong cho gia đình bớt tai nạn, cũng là một cách tu nhân, tích đức từ thiện tâm của Bà. Nhờ cái đức thiện tâm của Bà, con cái mới được như ngày hôm nay. Không phải do Phật ban cho đâu. Mà là Trời chiếu theo thiện tâm tu nhân, tích đức của Bà ban cho. Còn về trời là một chuyện khác, phải giác ngộ hiểu rõ Thiện – Ác cũng như các định luật của Thiên Ý, Như: Luật Nhân Quả. Luật Nhân Duyên. Luật Vay Trả, Luật Siêu Đọa vân vân… Cũng như hiểu rõ ai là người tao ra những Định Luật ấy chính là Trời. Chỉ có Trời mới có quyền lực nhất vũ trụ. Vì hiểu rõ Luật Nhân Quả nên không gieo nghiệp ác, lại biết nương vào Trời đấng quyền năng nhất Tạo Hóa thời một trăm phần trăm sanh về trời.

Tôi xưa nay vì hiểu rõ Chân Tâm, Chân Tánh chính là Phật, hiểu rõ Luật Trời chính Là Thánh. Biết Nương tựa vào Trời chính là Chúa. Tôi còn lạy Phật, Lạy Chúa, Lạy Thánh nữa mà làm gì. Tôi chỉ lạy Quốc Tổ người có công khai sinh lên đất nước nầy mà thôi. Lại là Đương Kim vũ trụ thay quyền Tạo Hóa. Thân, Khẩu, Ý của tôi đều hướng thiện chính là tụng kinh sám hối rồi. Bà tụng có một tiếng còn tôi thì tụng cả ngày lẫn đêm. Phước đức của tôi phải nói là hằng hà sa số.

Thân Khẩu Ý thanh tịnh chính là Phật. Hành động theo Luật chính là Thánh, nương tựa Cha Trời chính là Chúa. Còn Phật, Thánh, Chúa nào nữa mà tôi phải tìm. Tôi chỉ kính lạy Quốc Tổ, trọn Đạo con dân của nước Việt Nam con cháu Tiên Rồng mà thôi.

Quốc Tổ là đấng Chí Tôn Thiên Đế con cả Cha Trời. Đương Kim Vũ Trụ, Anh cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu tôi không phải người Việt Nam tôi cũng đi theo Quốc Tổ để lập công với Tổ Tiên, Cha Trời Mẹ Trời. Hơn nữa chỉ có Quốc Tổ mới nói ra Thiên Ý. Nhờ thiên Ý nầy mà Các thiện nhân trí thức dùng Văn Hóa Thiên Ý Cội Nguồn tận độ thế nhân lập Quốc Độ trên các cõi nước trời, trở thành Vua Trời, độ nhiều dân chúng phàm trần, thời dân chúng chư thiên cõi nước trời đông. Làm Vua Trời Lớn, Chúa Trời Lớn. Độ dân chúng phàm trần ít, thời cõi nước trời chư thiên ít. Làm Vua Trời nhỏ, Chúa Trời nhỏ.

Sự tôn thờ Quốc Tổ lợi ích rất lớn.
1- lòng Hiếu Trung Nhân Nghĩa tỏa sáng
2- Được người thọ ký phong danh
3- Là đoàn kết dân tộc làm cho quân thù khiếp sợ
4- Còn Nguồn còn Cội, thì dân tộc Việt Nam nở cành xanh ngọn tốt cành tốt lá kết hoa Trí Huệ kết quả Giác Ngộ Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
5- Tự hào có Ông Quốc Tổ Đương Kim Vũ Trụ, Anh Cả Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa.
6- Trở về Trời tùy theo công đức truyền kinh thuyết giáo mà nhận lãnh phước báo làm Vua làm Chúa các cõi trời. Nếu không độ ai thời làm Chư Thiên Dân Trời sống an vui hạnh phúc vĩnh hằng.
7- Lưu danh sáng mãi nơi trần thế, ai ưa mến tánh danh của mình không hành ác liền được siêu sanh cõi nước mình.

Thịnh và Hạnh nghe Cha giảng giải như vậy liền giác Ngộ trí huệ tỏa sáng nhìn rõ chân tướng lẽ thật, lẽ hư. Vượt lên trên tín ngưỡng ngộ Đạo, tức thời thấy rõ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đều do tâm không ở đâu mà tìm. Nếu biết Hành Thiện, Hiểu Luật, Nương Tựa Cha Trời thì còn lo gì nữa mà không về trời. Việc trở về trời như ở trong lòng bàn tay.

Triết lý của Đạo Giải thoát sanh tử chính là ở chỗ nầy, ở đâu mà tìm. Hạnh và Thịnh vui mừng vô kể. Hỏi những triết lý Cha truyền dạy có phải là Văn Hóa Đại Thừa Cội Nguồn không ? Ông Hậu nói: Lời Cha truyền dạy chính là Thiên Ý Cha Trời cao hơn lời Phật dạy, lời Chúa dạy, lời Thần dạy, lời Thánh dạy, Thiên Ý mà các con. Thịnh cùng Hạnh được Cha Truyền dạy Vũ Trụ Cội Nguồn, Thiên Ý Tối Cao.

Hạnh hỏi: Con thấy Cha thường niệm Nam Mô – A Men. Nhiệm mầu ra sao? Ông Hậu nói Niệm bốn chữ Nam Mô – A Men bằng niệm hằng hà sa số Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Không có gì lợi ích hơn là niệm Nam Mô – A Men trước khi cầu nguyện sẽ được Linh Ứng như ý.
* * *

Câu Chuyện Gia Đình Ông Hậu Đến đây là kết thúc

Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn

————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s