ĐỀ 11

ĐỀ 11

Những ai đã hướng về Cội Nguồn. Cũng như hội nhập Cội Nguồn trí huệ đã tiến hóa vượt hẳn lên trên phàm tục, có nghĩa là cá chép đã hóa Rồng, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Cao hơn nữa là trở thành Thánh Tổ- Thánh Mẫu. Phật Tổ- Phật Mẫu. Tiên Tổ- Tiên Mẫu. Thần Tổ- Thần Mẫu. Chúa Tổ- Chúa Mẫu. Những người như thế sẽ có cõi nước riêng trên các cõi trời, các tầng trời giáo hóa vô lượng Thiên Chúng, Phật Chúng, Thánh Chúng.

Những người hướng về Cội Nguồn. Hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn đi vào cảnh giới cá chép hóa Rồng, vì ý thức, nhận thức đã vượt qua cảnh giới phàm tục trở thành Thánh Trí, Phật Trí, Tiên Trí, Thần Trí, Chúa Trí, thường chỉ sống theo lối sống Đạo Đức, thoát ra khỏi thù hận không mê đắm giàu sang danh lợi. Tuy sống trong cảnh giàu sang nhưng không cho sự giàu sanh là trên hết. Tuy sống trong quyền lực nhưng bao giờ dùng quyền lực bức hiếp người khác, nhất là dân chúng.

Những ý thức nhận thức đỉnh cao Cá Chép hóa Rồng. Đều nhận rõ được phi nghĩa, chánh nghĩa. Tà Giáo và Chánh Đạo. Sự giàu có trong phi nghĩa, cũng như sự giàu có Tà Giáo khó mà mê hoặc được những người đã trở thành Thánh Trí, Phật Trí, Tiên Trí, Chúa Trí. Những bậc trí huệ như thế quá rõ cõi trần chỉ là cõi tạm. Sự giàu có phi nghĩa cũng như giàu có phước đức ấy chẳng khác gì bọt nước khói mây, tự nó tiêu tan theo mây khói chẳng có gì là hấp dẫn đối với những người đã giác ngộ cá chép hóa Rồng.

Đương nhiên những người hướng về Cội Nguồn. Hội nhập Cội Nguồn thì không trước thì sau cũng trở nên giàu có, không những giàu có mà quyền lực cũng rất cao. Đại phú Do Thiên. Sự giàu có của họ là do công lao của Họ vì nước vì dân, vì Cội vì Nguồn, vì cống hiến sức lực trí huệ cho đời, cũng như làm nên của cải vật chất phục vụ cho đời phục vụ con người. Nói chung là làm cho xã hội thoát khỏi tối tăm, phát triển kinh tế thoát khỏi đói nghèo lạc hậu. Dân giàu nước mạnh văn minh. Cái nhân vì nhân loại đương nhiên phải hưởng cái quả nhân loại tôn vinh. Sống trong giàu sang phú quý.

Họ sống trong sự giàu sang phú quý, quyền lực tối cao. Nhưng không bị sự giàu sang, quyền lực tối cao làm hại. Khác với những người sống trong giàu sang, sống trong quyền lực, bị quyền lực giàu sang làm hại vì những người ấy chỉ là phàm trí bình thường đắm mê giàu sang, đắm mê quyền lực. Nên sinh ra nhiều tội lỗi. Cao ngạo, tự phụ, hách dịch, xem thường thiên hạ.

Cá bậc giác ngộ Tuy sống trong cảnh giàu sang, ăn ngon mặt đẹp, quyền lực nhưng tâm linh vẫn minh mẫn vì họ đã trở thành Phật Trí, Thánh Trí, Tiên Trí, Thần Trí. Chúa Trí, Cá Chép Hóa Rồng.

Trên đời nầy chẳng có gì tồn tại cả, chỉ có vẻ đẹp Đạo Đức, Phẩm Hạnh, Nhân Cách là vẻ đẹp không gì sánh được Hành trang theo mãi Linh Hồn không bao giờ rời xa Linh Hồn, không như giàu sang vật chất, Linh Hồn không thể nào mang theo được, vàng bạc có chất như núi cũng phải bỏ lại cõi trần khi Linh Hồn rời khỏi thể xác ra đi.

Giàu sang, quyền lực, danh lợi không phải là Đạo giải thoát. Mà Đạo giải thoát chính là hướng về Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn. Sống thiện, sống thật, sống không ác độc và sự dối trá. Sống đắm mê vật chất hại người thời lấy đâu ra sự giải thoát chỉ có đi vào sa đọa mà thôi.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nói chung là cấp cao, cao hơn Thiên Chúng dân trời một cấp. Giống như dân chúng trần gian, khác với quan quyền, trên trời cũng thế cấp dân trời và cấp quan quyền của nước trời.

Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, cũng như Thiên Chúng ở các cõi trời, tầng trời. Phần nhiều là sống trong cảnh phồn hoa, cung vàng điện ngọc kỳ quan bảo tháp cảnh đẹp như tranh, muôn hoa đua nở suối chảy thác reo tưởng ăn có ăn tưởng mặc có mặc nói chung là muốn gì được nấy. Còn ở hạ thiên vũ trụ non tiên cực lạc, những cảnh quan sống động huyền ảo thơ mộng, Gió thoảng hương đưa, trên trời mây ngũ sắc lấp lánh hào quang, dưới đất thú chạy, trên bầu trời chim ca múa hát, làm cho cảnh vật an vui, con người nhàn hạ an cư hạnh phúc.

Như vậy những ai trở về Cội Nguồn. Hội Nhập Cội Nguồn thân hành chánh thiện, khẩu nói lời lành, ý nghĩ điều tốt dù ở trần gian hay ở trên các cõi trời, non tiên cực lạc. Điều sống trong cảnh giàu sang sung sướng. Các Bậc Tổ thường ngự nơi kỳ quan bảo tháp. Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa thường ngự nơi đền đài cung vàng điện ngọc. Dân chúng cõi trời thì sống trong nhà ngọc, nhà vàng lầu đài lộng lẫy nguy nga tráng lệ. Tất cả những ai trở về Cội Nguồn tôn thờ Cội Nguồn đều được sống trong cảnh giàu sang tột đỉnh như vậy. Huống chi là truyền kinh thuyết giáo trở thành Phật Tổ- Phật Mẫu. Thánh Tổ- Thánh Mẫu. Tiên Tổ- Tiên Mẫu. Thần Tổ- Phần Mẫu. Chúa Tổ- Chúa Mẫu, đều ngự ở kỳ quan bảo tháp. Khắp các non tiên cực lạc, khắp các cõi trời, khắp các tầng trời. Khắp chốn trần gian.

Theo Thiên luật vũ trụ, hành ác tức là chối bỏ sự giàu sang theo định luật tự nhiêu Tạo Hóa. Chuyển sang làm kiếp nghèo cùng, hoặc sa đọa xuống các Địa Phủ. Chịu bao sự khốn khổ mất tất cả những quyền mà Tạo Hóa đã ban cho, vì đi ngược lại Thiên Ý vũ trụ. Không thuận theo Thiên Ý vũ trụ.

Sống theo Văn Hóa Cội Nguồn, có nghĩa là chúng ta bước vào cảnh giới giàu sang, cảnh giới quyền lực, từ trần gian cho đến các cõi thiên đàng cực lạc.
Sống nghịch lại Thiên Ý, có nghĩa là chúng ta chối bỏ sự giàu sang, chối bỏ quyền lực vĩnh cửu. trở về với kiếp nghèo vô tận hàng vạn ước kiếp. Nặng hơn nữa là sống trong các cảnh Địa Ngục. Luân hồi qua lại Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Sức Sanh. Nếu may nghe được lời dạy của Cha Trời, Mẹ Trời dù là một câu đem lòng kính tin thì được chuyển kiếp sanh trở lại làm người nhưng phải chịu nghèo khổ vì nghiệp ác quá lớn. Nếu sinh vào kiếp người may gặp thời Thánh Đức nhờ vào cơ tận độ Thiên Ý thuộc vài câu Kinh Thơ cũng được sanh về trời nhưng trí huệ rất kém. Tiếp tục tu luyện trên các cõi trời, tu luyện ở các cõi Non Tiên. Tu ở trên trời, hay ở Non Tiên một năm bằng ở trần gian tu một ngày.

Văn Hóa Cội Nguồn chính là Văn Hóa Thiên Ý tối cao vô thượng. Thứ Văn Hóa Châu Báu Kim Cương hàng mấy mươi triệu năm mới xuất hiện một lần. Những ai đã hướng về Cội Nguồn cũng như hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn, thời trở thành, Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay ở tại trần thế không gì để mà bàn cải.

Cũng như truyền kinh thuyết giáo nhất định thành Phật tổ – Phật Mẫu. Thánh Tổ- Thánh Mẫu. Tiên Tổ- Tiên Mẫu. Thần Tổ- Thần Mẫu. Chúa Tổ- Chúa Mẫu theo luật Nhân Quả, Luật Nhân Duyên, Luật Tự Nhiên, Luật Hiển Nhiên vũ trụ. Gieo nhân gì gặt quả nấy. Gieo Nhân truyền giáo thuyết giáo. Thành quả Phật Tổ- Phật Mẫu. Thánh Tổ- Thánh Mẫu. Tiên Tổ- Tiên Mẫu. Thần Tổ- Thần Mẫu. Chúa Tổ – Chúa Mẫu, là điều Hiển Nhiên, Tất Nhiên. Không thể sai chỗ nào được.

Văn Học Nghị Luận là Văn Học nghiên cứu, thảo luận, bàn luận nghiên cứu, phân tích. Làm sáng tỏ hàm ý sâu xa của Văn Học. Được mệnh danh là Văn Học cá chép hóa Rồng. Từ phàm phu trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Một dân tộc bình thường trở thành dân tộc Thần, Thánh. Khi đã hướng về Cội Nguồn, hội nhập Cội Nguồn.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s