TÀ KHÔNG THẮNG CHÁNH

Cần có đức tin từ cổ chí kim, bóng tối không hơn được ánh sáng, dù cho đó chỉ là ánh sáng đom đóm. Ánh sáng lan tỏa đến đâu bóng đêm tan biến đến đó. Sự khắc chế nầy chính là Đạo Luật Thiên Ý Tạo Hóa.
– Tà không bao giờ thắng được Chánh, dù là sự Chân Chánh yếu ớt thời Tà quyền cũng không bao giờ thắng được. Đã là Chánh thời phải tỏa ánh sáng chân lý.
– Hãy xem lại sự việc chúng ta đang làm và đang hành động có phải là chân lý Chính Nghĩa không ?
– Nếu đó là Chính Nghĩa thời nhất định đem lại thắng lợi thành công. Đấu tranh cho Chính Nghĩa, chúng ta sẽ gặp mọi điều lành, Vì chúng ta hành động thuận theo Thiên Ý, cũng như làm theo lời dạy Quốc Tổ. Không vì đảng phái bè phái, chỉ vì nòi giống Tiên Rồng, cũng như non sông Tổ Quốc.
Cha Trời Mẹ Trời che chở ban phước cho chúng ta, Quốc Tổ phù hộ dìu dắt chúng ta. đi trên con đường thành công, đại thành công.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn