THEO CHÂN QUỐC TỔ

Nước non, non nước quê nhà
Hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai
Tìm chi tìm mãi cho xa
Cội Nguồn một Cội, thăng hoa thái bình
Vua Hùng dựng nước khởi nguồn
Anh linh truyền thống vang lừng trời mây
Cháu con thừa kế đắp xây
Mắc chi lệ thuộc Tàu, Tây khốn cùng
Quan hệ thế giới được rồi
Cớ chi mà phải cúi đầu ngoại bang
Noi gương bà Triệu, bà Trưng.
Ngô Quyền, Quốc Tuấn, Quang Trung, Lý, Trần.
Rồng Tiên dòng giống anh hùng
Nào đâu có phải phục tùng lạy xin
Bao cơ hội đây là số một
Cùng chung tay xây dựng nước non
Hợp hòa đoàn kết anh em
Tiên Rồng một Cội quên đi hận thù
Cùng nhau làm lại cuộc đời
Theo Chân Quốc Tổ giữ gìn giang san
Khoan dung thời trải vàng son
Tấm lòng độ lượng làm nên hào hùng
Giặc Tàu không đánh tự lùi
Khiếp kinh Nam Việt con Rồng cháu Tiên.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn