KHÔNG CÒN BÓNG TỐI

KHÔNG CÒN BÓNG TỐI.

Việt Nam muôn ánh sao trời
Việt Nam muôn ngọn đuốc Thần sáng soi
Chung nhau phản biện đúng sai
Chung nhau tỏa sáng phá tan gian tà
Làm cho non nước quê nhà
Không còn tăm tối đổi đời văn minh
Cổ kim thời thế xưa nay
Tà không thắng Chánh có sai bao giờ
Huống chi ánh sáng Cội Nguồn
Mặt Trời Chánh Giác ra đời sáng soi
U minh tan biến tiêu tan
Huyền cơ Thánh Đức an ban uy quyền
Khởi nguồn Văn Hóa Tiên Rồng.
Rền vang sông núi đất trời uy linh
Nhân Quyền Dân Chủ văn minh
Tự Do độc lập vươn lên sang giàu
Không còn nô lệ giặc Tàu
Không còn bóng dáng gian tà, ác gian
Vui lên hãy vững niềm tin
Việt Nam độc lập muôn năm trường tồn
Việt Nam muôn ánh sao trời
Việt Nam muôn vạn đuốc Thần sáng soi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s