NÓI XÀM NÓI BẬY CHẲNG AI NGHE

NÓI XÀM NÓI BẬY
CHẲNG AI NGHE

Nói xàm nói bậy, chẳng ai nghe
Tổn phước tổn đức, gánh họa tai
Nói xàm nói bậy, mang tiếng ác
Nói lời dơ dáy, để mình nghe
Ngậm máu phun người, dơ miệng mình
Chê Tổ chê Tiên, chê thất đức
Tâm tà bất chánh, ai cũng khinh
Rủ ma rủ quỷ, cùng nhau tát
Tát nhằm ông Tổ, họa lênh khênh
Ác nghiệp gieo ra, thời gặt lấy
Nhân nào quả nấy, địa ngục, ngạ quỷ , súc sanh
Nói bậy nói ra lời phỉ báng
Trao người không lấy, tự mình đem về mà ăn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s