MIỄN BÀN

MIỄN BÀN

Cội Nguồn đại đạo, đạo Tổ Tông
Cái đạo tối cao, đạo Cha Ông
Chỉ có cháu con, người thừa kế
Luận bàn đàm luận, cho rõ thông
Ngoại đạo làm gì, quyền với tới
Nói xàm nói bậy, nói cuồng ngông
Đã dại lại ngu, không hiểu biết
Tội đà rõ tội, phỉ báng Cha Ông
Câm miệng lại đi, đồ bất hiếu
Phản Nguồn phản Cội, phản Tổ Tông
Miễn bàn với kẻ , ngu xuẩn ấy
Cặn bả ở đời, bẩn núi sông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s