LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 312 – DÂN TỘC VIỆT NAM

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
312
DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân Tộc Việt Nam
Có ra từ thời
Dựng nước Văn Lang
Từ thời Quốc Tổ
Dựng nước khai sanh
Chẳng cần gươm đao
Không đi vào
Thắng là vua
Thua là giặc
Mà đi vào truyền dạy
Văn Hóa Cội Nguồn
Long Vân khai mở
Giác Ngộ lòng người
Kể rõ Nguồn Gốc
Tiên Rồng
Thiên Hạ con trời
Ra đời từ giữa
Tiểu kiếp thứ năm
Trăm Bách Tộc
Giác ngộ đi theo
Trở thành
Bách Tộc Văn Lang
Bách Tộc Thần Thánh
Oai Linh đất trời
Độc lập kéo dài
Đến mấy nghìn năm
Bình yên thịnh trị
Chẳng nước nào
Dám lược xâm
Nền Quốc Đạo Văn Minh
Lần lần đi vào
Tam sao thất bổn
Đến thời Hậu Hùng Vương
Đi vào bất ổn
Dần dần đi vào biến loạn
Con cháu Tiên Rồng
Đi vào khốn khổ từ đây
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Nước mất Nguồn
Trơ đáy lòng sông
Lấy nước đâu
Mà tràn dâng sức sống
Đành tan hoang
Dân nước tiêu điều
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
***
Dân Tộc Việt Nam
Có ra từ thời
Dựng nước Văn Lang
Từ thời Quốc Tổ
Dựng nước khai sanh
Chẳng cần gươm đao
Không đi vào
Thắng là vua
Thua là giặc
Mà đi vào truyền dạy
Văn Hóa Cội Nguồn
Long Vân khai mở
Giác Ngộ lòng người
Kể rõ Nguồn Gốc
Tiên Rồng
Thiên Hạ con trời
Ra đời từ giữa
Tiểu kiếp thứ năm
Trăm Bách Tộc
Giác ngộ đi theo
Trở thành
Bách Tộc Văn Lang
Bách Tộc Thần Thánh
Oai Linh đất trời
Độc lập kéo dài
Đến mấy nghìn năm
Bình yên thịnh trị
Chẳng nước nào
Dám lược xâm
Nền Quốc Đạo Văn Minh
Lần lần đi vào
Tam sao thất bổn
Đến thời Hậu Hùng Vương
Đi vào bất ổn
Dần dần đi vào biến loạn
Con cháu Tiên Rồng
Đi vào khốn khổ từ đây
Cây mất Gốc
Cành khô ngọn héo
Nước mất Nguồn
Trơ đáy lòng sông
Lấy nước đâu
Mà tràn dâng sức sống
Đành tan hoang
Dân nước tiêu điều
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
***
Trải bao qua
Triều đại, đại triều
Do vì mất Gốc
Đi vào tranh bá
Nát tan
Chạy theo xu thế
Biến động thế gian
Trở thành con vụ
Quay theo thế thời
Chạy theo thế giới
Đổi dời
Nước non đại Việt
Rối bời rẽ chia
Viết thương thù hận
Ăn sâu
Khó mà hết được
Biết bao giờ lành
Khổ nầy ai cứu
Được nào
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
***
Nếu không Quốc Tổ
Ai nào cứu đây
Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ, Tây
Gương còn trước mắt
Khổ thay cúi đầu
Khổ nghèo lạc hậu
Theo chầu
Lần lần mất nước
Thảm sầu nước non
Dân Tộc Việt Nam
Con cháu Rồng Tiên
Bỏ Nguồn bỏ Cội
Khổ muôn vạn đời
Không theo Vua Hùng
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
Còn theo ai nữa
Đồng Bào Việt Nam
Vững Nguồn vững Cội
Bình an
Nước non, non nước
Vẻ vang sang giàu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s