LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 309 – LUÔN MÃI HÀO HÙNG

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
309
LUÔN MÃI
HÀO HÙNG

Rồng Tiên
Luôn mãi hào hùng
Con Trời
Là mãi
Con trời uy linh
Chủ nhân
Vũ trụ chủ nhân
Ra vào sanh tử
Thung dung ra vào
Dù cho
Còn ở tục phàm
Tiêu diêu an lạc
Niết bàn tiêu diêu
Tiên Rồng
Luôn mãi chủ nhân
Chân Ông vũ trụ
Linh thông đất trời
Thấy nghe
Hay biết phản hồi
Vô ngại
Thấu suốt
Diệt dường tử sanh
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
***
Rồng Tiên
Luôn mãi hào hùng
Con Trời
Là mãi
Con trời uy linh
Chủ nhân
Vũ trụ chủ nhân
Ra vào sanh tử
Thung dung ra vào
Dù cho
Còn ở tục phàm
Tiêu diêu an lạc
Niết bàn tiêu diêu
Tiên Rồng
Luôn mãi chủ nhân
Chân Ông vũ trụ
Linh thông đất trời
Thấy nghe
Hay biết phản hồi
Vô ngại
Thấu suốt
Diệt dường tử sanh
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
***
Tiên Rồng
Dòng giống uy linh
Cái gì cũng có
Chủ nhân đất trời
Rồng Tiên
Luôn mãi sáng ngời
Phật, Tiên, Thánh, Chúa
Bao đời xưa nay
Kế thừa
Di chí Cha Ông
Chủ nhân vũ trụ
Vận xoay đất trời
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
Rồng Tiên
Đệ Nhất trên đời
Không gì
Hơn được
Giống nòi Rồng Tiên
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s