LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 308 – DIỆU KỲ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
308
DIỆU KỲ

Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn
Thời thấy cái gì
Cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ Tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn biết bao
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy nghe
Hay Biết khác thường
Vô ngại
Thấu suốt
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có suốt thông
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
***
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn
Thời thấy cái gì
Cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ Tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn biết bao
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy nghe
Hay Biết khác thường
Vô ngại
Thấu suốt
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có suốt thông
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
***
Bí mật
Bí ẩn Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân Tâm chân tánh
Ai ơi
Vào ra tam giới
Sạch trong diệu kỳ
Cội Nguồn
Không thể nghĩ bàn
Thâm thâm vi diệu
Tột cùng diệu vi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s