LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 301 – BÌNH AN MỌI NHÀ

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
301
BÌNH AN MỌI NHÀ

Về Nguồn
Về khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Về Nguồn
Về khắp nhân loài
Thái bình thịnh trị
Hoàn cầu yên vui
Năm châu
Bốn biển trở xuân
Thiên đàng tại thế
Ấm no sang giàu
Đạo nào
Cũng một đạo Trời
Sinh ra nhiều nhánh
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Đến hồi
Tam giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đồng quy về Nguồn
Nhân loại
Khắp nơi hoàn cầu
Cũng cùng một Cội
Mẹ Trời sanh ra
Thiên đàng
Nào ở đâu xa
Ngay trong tâm thức
Lương Tâm con người
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
***
Về Nguồn
Về khắp nước non
An vui hạnh phúc
Bình an mọi nhà
Về Nguồn
Về khắp nhân loài
Thái bình thịnh trị
Hoàn cầu yên vui
Năm châu
Bốn biển trở xuân
Thiên đàng tại thế
Ấm no sang giàu
Đạo nào
Cũng một đạo Trời
Sinh ra nhiều nhánh
Thánh, Thần, Phật, Tiên
Đến hồi
Tam giáo quy nguyên
Ngũ chi hiệp nhất
Đồng quy về Nguồn
Nhân loại
Khắp nơi hoàn cầu
Cũng cùng một Cội
Mẹ Trời sanh ra
Thiên đàng
Nào ở đâu xa
Ngay trong tâm thức
Lương Tâm con người
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
***
Đường lên
Lên các cõi trời
Chính là về Cội
Phản hồi Lương Tâm
Thiên đàng
Nhân loại đồng lên
An vui hạnh phúc
Mãi trên thiên đàng
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
Về Nguồn
Nhân Loại thái bình
An vui hạnh phúc
Sang giàu ấm no
Thiên đàng
Tại thế mở ra
An vui hạnh phúc
Bài ca thanh bình
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s