LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 274 – VI TRẦN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
274
VI TRẦN

Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Vi Trần
Ai tạo ra chúng
Chúng con muốn biết
Xin Thầy chỉ cho
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Tổ Tiên Tạo Hóa
Đi vào đại định
Sanh ra Thần Lực.
Thần Lực sanh ra
Đi vào phân Âm Dương
Phân mãi
Đến tám muôn bốn nghìn lần
Khi không còn
Phân được nữa
Trở về không
Thần Lực vũ trụ
Đã phân hóa ra
Tám muôn bốn nghìn Âm
Tám muôn bốn nghìn Dương
Những gì sanh ra
Đều phải chuyển đến già
Thần Lực vũ trụ già
Chuyển ra thành khí
Khí có tám muôn
Bốn nghìn vi trần Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi Trần Âm
Khí già chuyển ra thành nước
Nước cũng có
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Âm
Nước già sanh ra đất
Đất cũng có tám muôn
Vi trần Âm
Tám muôn vi trần Dương
Các vi trần
Ma sát với nhau
Tạo ra vi trần lửa
Lửa Âm lửa Dương
Thể hơi, thể lõng,
Thể đặc, thể lửa
Gọi là tứ đại vi trần
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
***
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Sao gọi là Vi Trần
Ai tạo ra chúng
Chúng con muốn biết
Xin Thầy chỉ cho
Thầy lặng im
Một hồi rồi nói
Tổ Tiên Tạo Hóa
Đi vào đại định
Sanh ra Thần Lực.
Thần Lực sanh ra
Đi vào phân Âm Dương
Phân mãi
Đến tám muôn bốn nghìn lần
Khi không còn
Phân được nữa
Trở về không
Thần Lực vũ trụ
Đã phân hóa ra
Tám muôn bốn nghìn Âm
Tám muôn bốn nghìn Dương
Những gì sanh ra
Đều phải chuyển đến già
Thần Lực vũ trụ già
Chuyển ra thành khí
Khí có tám muôn
Bốn nghìn vi trần Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi Trần Âm
Khí già chuyển ra thành nước
Nước cũng có
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Dương
Tám muôn bốn nghìn
Vi trần nước Âm
Nước già sanh ra đất
Đất cũng có tám muôn
Vi trần Âm
Tám muôn vi trần Dương
Các vi trần
Ma sát với nhau
Tạo ra vi trần lửa
Lửa Âm lửa Dương
Thể hơi, thể lõng,
Thể đặc, thể lửa
Gọi là tứ đại vi trần
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
***
Mẹ đẻ của Vi Trần
Chính là Thần Lực vũ trụ
Mẹ đẻ của Thần Lực vũ trụ
Chính là
Chân Tâm Chân Tánh
Đại Linh Hồn vũ trụ
Vi Trần Tứ Đại
Tạo ra cảnh trần
Cảnh trần Thiên Đàng
Cảnh trần Nhân Gian
Cảnh trần Địa Phủ
Hiểu rõ Nguồn Cội Vi Trần
Hiểu rõ Nhân Duyên
Tạo ra cảnh Trần
Thời coi như phá tan
Bí mật của chúng
Làm chủ Vi Trần
Cảnh Trần
Đi vào tự tại an vui
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s