LONG HOA THI TẬP CA- NHẠC – 272 – ĐẤU CHIẾN THÀNH PHẬT

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
272
ĐẤU CHIẾN THÀNH PHẬT

Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Tu là buông bỏ
Sao còn phải
Đấu chiến thành Phật
Thầy mỉm cười
Nhìn trời rồi nói
Con đường tu
Là con đường đấu chiến
Chiến thắng lục căn
Dẹp tan lục trần
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Mỗi Chân Tâm
Đều có sáu quan bộ lại
Chính là Lục Căn
Nếu không chiến thắng
Hàn phục được lục căn
Lục căn trở thành
Sáu tên lục tặc
Làm hại
Chân Tâm Tánh Vương.
Sáu quan bộ lại
1- là căn Thấy
2- là căn nghe
3- là căn hay
4- là căn biết
5- là căn phân biệt
6- là căn ý thức đi đến Nhận Thức
Nếu không làm chủ
Được lục căn
Làm chủ
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Phân Biệt, Nhận Thức
Thời lục căn
Trở thành lục tặc
Sáu quan bộ lại
Đi vào hổn loạn
Vương quốc Tâm Linh
Sẽ đi vào tăm tối
Không nói là
Tánh Vương
Chân Tâm Chân Tánh
Đi vào điên đảo
Không làm chủ
Mình được nữa
Lệ thuộc
Sáu quan bộ lại
Lục Căn
Lục Căn sanh ra
Sáu cái biết
Gọi là Lục Thức
Căn Thức nhận Thấy
Căn Thức biết Nghe
Căn Thức biết Hay
Căn Thức Phân Biệt
Căn Thức Nhận Thức
Đi đến kết quả
Thành nghiệp
Đi vào sanh tử luân hồi
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
***
Thầy ơi Thầy
Chúng con xin hỏi
Tu là buông bỏ
Sao còn phải
Đấu chiến thành Phật
Thầy mỉm cười
Nhìn trời rồi nói
Con đường tu
Là con đường đấu chiến
Chiến thắng lục căn
Dẹp tan lục trần
Phá tan phiền não
Làm chủ các định luật
Mỗi Chân Tâm
Đều có sáu quan bộ lại
Chính là Lục Căn
Nếu không chiến thắng
Hàn phục được lục căn
Lục căn trở thành
Sáu tên lục tặc
Làm hại
Chân Tâm Tánh Vương.
Sáu quan bộ lại
1- là căn Thấy
2- là căn nghe
3- là căn hay
4- là căn biết
5- là căn phân biệt
6- là căn ý thức đi đến Nhận Thức
Nếu không làm chủ
Được lục căn
Làm chủ
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Phân Biệt, Nhận Thức
Thời lục căn
Trở thành lục tặc
Sáu quan bộ lại
Đi vào hổn loạn
Vương quốc Tâm Linh
Sẽ đi vào tăm tối
Không nói là
Tánh Vương
Chân Tâm Chân Tánh
Đi vào điên đảo
Không làm chủ
Mình được nữa
Lệ thuộc
Sáu quan bộ lại
Lục Căn
Lục Căn sanh ra
Sáu cái biết
Gọi là Lục Thức
Căn Thức nhận Thấy
Căn Thức biết Nghe
Căn Thức biết Hay
Căn Thức Phân Biệt
Căn Thức Nhận Thức
Đi đến kết quả
Thành nghiệp
Đi vào sanh tử luân hồi
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
***
Tu hành
Là phải chiến đấu
Đi đến chiến thắng
Làm chủ lục căn
Phá tan lục trần
Cắt đứt mọi sự Nhân Duyên
Đạt đến chữ buông
Đi vào thanh tịnh
Chơn Tâm thành Phật
Thành Thánh, Thành Tiên
Vương quốc tâm linh
Thái bình an lạc
Chơn Tâm, Tâm Vương
Thành lập quốc độ
Trang nghiêm.
Không thể nghĩ bàn
Tây Phương Cực Lạc
Hay Niết Bàn Cực Lạc là đây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s