LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 267 – QUY THUẬN CỘI NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
267
QUY THUẬN
CỘI NGUỒN

Chúng con
Là tiểu linh hồn
Là con cái
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Được sanh ra
Từ Đại Linh Hồn vũ trụ
Ví như Nước
Sanh ra Bọt Nước
Nước chỉ có một
Bọt Nước
Hằng hà sa số
Đại Linh Hồn
Cũng thế
Chỉ có một
Sanh ra vô số
Vô Biên tiểu Linh Hồn
Trước mặt
Vũ Trụ Đại Linh Hồn
Tiểu Linh Hồn
Chúng con quá nhỏ bé
Chúng con là Cá
Đại Linh Hồn vũ trụ
Là biển cả đại dương
Cá sống
Trong lòng đại dương
Cá lội tung tăng
Nhưng cá nào có biết
Mình đang sống
Trong lòng Cha Mẹ
Có khi nghịch lại
Đại Linh Hồn
Chính là nghịch Thiên
Nên khổ mãi không thôi
Trải qua vô lượng
Ức kiếp.
Sự cao ngạo
Với Đại Linh Hồn
Chỉ làm cho
Tiểu Linh hồn
Chúng con khổ mãi
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lõng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
***
Chúng con
Là tiểu linh hồn
Là con cái
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Được sanh ra
Từ Đại Linh Hồn vũ trụ
Ví như Nước
Sanh ra Bọt Nước
Nước chỉ có một
Bọt Nước
Hằng hà sa số
Đại Linh Hồn
Cũng thế
Chỉ có một
Sanh ra vô số
Vô Biên tiểu Linh Hồn
Trước mặt
Vũ Trụ Đại Linh Hồn
Tiểu Linh Hồn
Chúng con quá nhỏ bé
Chúng con là Cá
Đại Linh Hồn vũ trụ
Là biển cả đại dương
Cá sống
Trong lòng đại dương
Cá lội tung tăng
Nhưng cá nào có biết
Mình đang sống
Trong lòng Cha Mẹ
Có khi nghịch lại
Đại Linh Hồn
Chính là nghịch Thiên
Nên khổ mãi không thôi
Trải qua vô lượng
Ức kiếp.
Sự cao ngạo
Với Đại Linh Hồn
Chỉ làm cho
Tiểu Linh hồn
Chúng con khổ mãi
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lõng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
***
Gốc đã mất
Thời cành khô
Ngọn héo
Tiểu Linh Hồn
Vì thế khốn khổ biết bao
Rời xa Cội Nguồn
Gà con lạc Mẹ
Lạc lỏng bơ vơ
Trước mặt hư không
Đại Linh Hồn vũ trụ
Tiểu linh hồn
Chúng con
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Nhỏ bé
Không biết gì
Cao ngạo
Với đấng
Cha Trời Mẹ Trời
Là sự
Cao ngạo ngu si
Thuận thiên dã tồn
Nghich Thiên dã vong
Bất hiếu với
Chánh Thân Chánh Mẫu
Là tiệt đường
Phúc Lộc Thọ
Cái nghèo cái hèn
Mãi mãi
Vô lượng ức kiếp
Chúng con
Thành Tâm sám hối
Xin dâng lên
Cội Nguồn
Tấm lòng thuận hiếu
Và luôn mãi
Biết lắng nghe làm theo
Lời dạy Cha Trời Mẹ Trời
Và không bao giờ
Nghịch Thiên
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
Xin Cha Mẹ
Đại Linh Hồn vũ trụ
Che chở phù hộ cho chúng con
Nam Mô A Men
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s