LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 244 – NGUYỆN THEO QUỐC ĐẠO

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
244
NGUYỆN THEO
QUỐC ĐẠO

Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng trung kiên
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng hi sinh
Nguyện theo Quốc Đạo
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
Những cống hiến
Dâng lên
Nền Quốc Đạo
Ra sức truyền kinh
Phổ độ thế nhân
Tìm lại tự do
Giải thoát nô lệ
Thần Quyền
Không còn
Mê tín dị đoan
Giải thoát nô lệ
Kiến thức phàm tâm
Ra khỏi u minh
Đi đến an vui tự tại
Giải thoát nô lệ
Ngoại bang
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Nguyện phụng sự
Quốc đạo
Với tất cả chân thành
Nguyện giữ gìn
Quốc Đạo
Như đôi mắt của mình
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tỏa sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
***
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng trung kiên
Nguyện theo Quốc Đạo
Với tấm lòng hi sinh
Nguyện theo Quốc Đạo
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
Những cống hiến
Dâng lên
Nền Quốc Đạo
Ra sức truyền kinh
Phổ độ thế nhân
Tìm lại tự do
Giải thoát nô lệ
Thần Quyền
Không còn
Mê tín dị đoan
Giải thoát nô lệ
Kiến thức phàm tâm
Ra khỏi u minh
Đi đến an vui tự tại
Giải thoát nô lệ
Ngoại bang
Độc lập tự do
Mưu cầu hạnh phúc
Nguyện phụng sự
Quốc đạo
Với tất cả chân thành
Nguyện giữ gìn
Quốc Đạo
Như đôi mắt của mình
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tỏa sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
***
Nguyện dựng xây
Nền Quốc Đạo
Tảo sáng khắp đất trời
Năm châu bốn bể
Khắp cùng trần gian
Với cả niềm tin
Không ngại gian nan
Không ngại khó khăn
Cống hiến đời mình
Cho sự nghiệp vẻ vang
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s