LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 243 – DÂNG LÊN CỘI NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
243
DÂNG LÊN
CỘI NGUỒN

Dâng lên Cội Nguồn
Tấm lòng vàng
Nhất dạ kiên trung
Dâng lên
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Tấm lòng mộc mạc
Thánh kính chúng con
Công lao Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Công lao hà sa
Khai lập
Lên vũ trụ
Khó nhọc vất vả
Sinh ra
Nhân loại con người
Cha nuôi
Mẹ dưỡng
Sanh tồn
Cho tới ngày nay
Xin nhận cho
Lễ vật
Hương đăng trà quả
Tấm lòng hiếu thuận
Trung kiên thành kính
Mong làm
Cho Cha Mẹ vui
Dâng lên Cội Nguồn
Lời ca tán thán
Xưng tụng
Cội Nguồn
Lời ca yêu mến
Tấm lòng mộc mạc
Biết gì nói nấy
Nay con trở về
Nhận Tổ quy Tông
Mới biết
Rằng mình
Có Mẹ có Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Sanh ra linh hồn
Tạo ra
Thể xác con người
Lưu truyền
Cho đến hôm nay
Chúng con
Mới hết bơ vơ
Lạc loài
Vô lượng ức kiếp
Khổ đau
Cha Mẹ ơi
Xin hãy nhận
Những người con
Lưu lạc nầy
Chúng con
Xin dâng lên
Tấm lòng vàng
Xin nhận cho
Lễ vật
Chúng con không có
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
***
Dâng lên Cội Nguồn
Tấm lòng vàng
Nhất dạ kiên trung
Dâng lên
Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Tấm lòng mộc mạc
Thánh kính chúng con
Công lao Tổ Tiên
Cha Trời Mẹ Trời
Công lao hà sa
Khai lập
Lên vũ trụ
Khó nhọc vất vã
Sinh ra
Nhân loại con người
Cha nuôi
Mẹ dưỡng
Sanh tồn
Cho tới ngày nay
Xin nhận cho
Lễ vật
Hương đăng trà quả
Tấm lòng hiếu thuận
Trung kiên thành kính
Mong làm
Cho Cha Mẹ vui
Dâng lên Cội Nguồn
Lời ca tán thán
Xưng tụng
Cội Nguồn
Lời ca yêu mến
Tấm lòng mộc mạc
Biết gì nói nấy
Nay con trở về
Nhận Tổ quy Tông
Mới biết
Rằng mình
Có Mẹ có Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Sanh ra linh hồn
Tạo ra
Thể xác con người
Lưu truyền
Cho đến hôm nay
Chúng con
Mới hết bơ vơ
Lạc loài
Vô lượng ức kiếp
Khổ đau
Cha Mẹ ơi
Xin hãy nhận
Những người con
Lưu lạc nầy
Chúng con
Xin dâng lên
Hương đăng, trà, quả
Tấm lòng vàng
Hiếu thuận trung kiên
Xin nhận cho
Chúng con không có
Lễ vật châu báu
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
***
Chúng con
Xin dâng lên
Hương, đăng, trà, quả
Tấm lòng vàng
Hiếu thuận trung kiên
Xin nhận cho
Chúng con không có
Lễ vật châu báu
Chỉ có tấm lòng
Thuận hiếu
Trung kiên thành kính
Dâng lên
Tổ Tiên Cội Nguồn
Cha Mẹ mà thôi
Để cho Cha Trởi
Mẹ Trời vui
Chúng con
Những người con
Giờ đã có Cha có Mẹ
Không còn lạc loài bơ vơ
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s