CÒN LỐI ĐI VỀ

CÒN LỐI ĐI VỀ

Còn Nguồn còn lối đi về
Lạc Nguồn lạc cả phản hồi Chân Tâm
Còn Nguồn kết trái đơm bông
Mất Nguồn lạc Cội héo queo lá cành
Lương Tâm bỏ xó không màng
Tai bay họa gửi không mời đến thăm
Cội còn cánh lá sum sê
Nguồn còn phúc đến tràn trề mắn may
Bỏ Nguồn gặt họa gặt tai
Mất Cội xui rủi ngẫn ngơ cuộc đời
Khó mong trở lại cõi trời
Bơ vơ lạc lõng luân hồi đọa sa
Lạc vào cảnh giới tà ma
Đọa vào địa ngục súc sanh khốn cùng
Còn Nguồn còn lối đi về
Mất Nguồn lạc Cội lạc loài Hồn Linh
Vậy nên Ta phải hồi quy
Về Nguồn về Cội siêu lên thiên đàng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s