LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 232 – TA LÀ BẤT SANH TA LÀ BẤT DIỆT

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
232
TA LÀ BẤT SANH
TA LÀ BẤT DIỆT

Ta là bất sanh
Ta là bất diệt
Dù trải qua
Vô lượng số kiếp
Dù trải qua
Vô lượng xác thân
Ta nào có chết
Ta vẫn là Ta
Ta là Thấy
Ta là Nghe
Ta là Hay
Ta là Biết
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Thiên tánh của Ta
Thường Thấy
Thường Nghe
Thường Hay
Thường Biết
Thường hằng bất diệt
Trải qua
Vô lượng đời
Dù là ở đâu
Thiên đàng
Trần gian
Địa phủ
Không gì thay đổi
Ta vẫn là Ta
Trường sanh bất tử.
Cái sợ của Ta
Chính là
Gieo ra nghiệp dữ
Liền bị thiên chuyển
Đày đọa linh hồn
Đày đọa
Cái Thấy, Nghe, Hay, Biết của ta
Khi Ta
Làm chủ cái Ta
Thấy, nghe, hay biết
Phân biệt, tạo tác của Ta
Tạo ra phúc đức
Mặc sức rong chơi
Vui trong lục trần
Giàu sang càng vui
Quyền cao càng quý
Ăn sung mặc sướng
Càng hay
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
***
Ta là bất sanh
Ta là bất diệt
Dù trải qua
Vô lượng số kiếp
Dù trải qua
Vô lượng xác thân
Ta nào có chết
Ta vẫn là Ta
Ta là Thấy
Ta là Nghe
Ta là Hay
Ta là Biết
Thấy, Nghe, Hay, Biết
Thiên tánh của Ta
Thường Thấy
Thường Nghe
Thường Hay
Thường Biết
Thường hằng bất diệt
Trải qua
Vô lượng đời
Dù là ở đâu
Thiên đàng
Trần gian
Địa phủ
Không gì thay đổi
Ta vẫn là Ta
Trường sanh bất tử.
Cái sợ của Ta
Chính là
Gieo ra nghiệp dữ
Liền bị thiên chuyển
Đày đọa linh hồn
Đày đọa
Cái Thấy, Nghe, Hay, Biết của ta
Khi Ta
Làm chủ cái Ta
Thấy, nghe, hay biết
Phân biệt, tạo tác của Ta
Tạo ra phúc đức
Mặc sức rong chơi
Vui trong lục trần
Giàu sang càng vui
Quyền cao càng quý
Ăn sung mặc sướng
Càng hay
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
***
Ta nào sợ đọa
Chân Tâm ta trụ
Chân tánh ta ngồi
Lương tâm
Phản hồi
Lội chơi bể trần
Càng vui
Ta không sợ tử
Ta không sợ sanh
Vì ta
Vốn không sanh
Vì Ta
Vốn không tử
Sanh tử
Là xác Thân
Vay mượn của ta
Vay là sanh
Trả là tử
Xác thân
Trở về cát bụi
Ta vẫn là Ta
Không sanh không tử
Vô lượng số kiếp hà sa
Ta hiểu được Ta
Thời Cực Lạc
Ngay nơi trần gian
Đâu phải tây phương
Mới có Cực Lạc
Mà Cực Lạc
Chính là Ta làm chủ
Lương Tâm
Chân Tâm Chân Tánh của Ta
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s