SAI LẦM LỚN LẠC MẤT ĐƯỜNG TU

SAI LẦM LỚN
LẠC MẤT ĐƯỜNG TU

Hiện nay nhiều người tu hành vẫn còn thờ ơ với Cội Nguồn. Vì cho rằng Cội Nguồn không bằng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Đây là điều sai lầm nghiêm trọng. Vì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có ra. Là do nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân, hành sự theo Thiên Ý mà thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Từ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở về Nguồn. Nên nói Cơ Tận Độ, Thời Long Hoa là thời Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất. Quy Tổ Hiệp Tông. Vạn Pháp quy nhất Bổn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s