LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 161 – UỔNG THAY

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
161
UỔNG THAY

Uổng thay uổng thay
Theo con đường mất Gốc
Buồn thay buồn thay
Họa tai đến liên miên
Gốc mất
Ngọn, thân, cành tự héo
Mất Nguồn
Phước đức cạn kiệt khô
Đời xin cho
Đời chạy quanh xó bếp
Lệ thuộc cúi luồng
Chậm tiến âu lo
Khổ thay khổ thay
Mưa buồn gió tủi
Lá rơi lá rơi
Chìm nỗi cuộc đời
Xoáy theo dòng xoáy
Dập vùi tả tơi
Tính tang, tang tính
Lênh đênh
Nỗi trôi ức kiếp
Biết đâu bến bờ
Lao xao cuộc đời
Nhạc thời nhạc thế
Nghe rồi đảo điên
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
***
Uổng thay uổng thay
Theo con đường mất Gốc
Buồn thay buồn thay
Họa tai đến liên miên
Gốc mất
Ngọn, thân, cành tự héo
Mất Nguồn
Phước đức cạn kiệt khô
Đời xin cho
Đời chạy quanh xó bếp
Lệ thuộc cúi luồn
Chậm tiến âu lo
Khổ thay khổ thay
Mưa buồn gió tủi
Lá rơi lá rơi
Chìm nỗi cuộc đời
Xoáy theo dòng xoáy
Dập vùi tả tơi
Tính tang, tang tính
Lênh đênh
Nỗi trôi ức kiếp
Biết đâu bến bờ
Lao xao cuộc đời
Nhạc thời nhạc thế
Nghe rồi đảo điên
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
***
Con Rồng cháu Tiên
Lại quên Nguồn Cội
Trở thành có tội
Bất Hiếu Bất Trung
Bất Nghĩa Bất Nhân
Tai họa triền miên
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
Uổng thay
Một kiếp trần gian
Lạc Nguồn mất Cội
Buồn thay là buồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s