LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 156 – CHÂN TU

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
156
CHÂN TU

Tu không phải
Là ăn chay ăn mặn
Tu là tìm
Đến khát vọng tự do
Tu không phải
Là cầu xin quỳ lạy
Mà trở về
Nguồn Cội chính ta
Làm chủ Lương Tâm
Không xa rời
Chân Tâm Chân Tánh
Sống theo đức
Cứu nước non
Thoát khỏi cảnh xin cho
Tu là quy
Trở về Nguồn Cội
Đoàn kết thuận hòa
Chống đế quốc ngoại xâm
Thoát cảnh sống
Tối tăm đầy bệnh hoạn
Xây dựng đời
Một cuộc sống văn minh
Ai cũng chết
Có gì đâu phải sợ
Tử rồi sanh
Trong quy luật tự nhiên
Thay áo mới
Thay cuộc đời thể xác
Làm người khác
Ta mãi sống thế thôi
Một cuộc sống
Nhiệm mầu hơn kiếp trước
Nhờ hành trang đạo đức
Cuộc sống mới, tốt nhiều hơn
Là con cháu
Phải giữ gìn truyền thống
Tấm gương soi
Bao thế hệ về sau
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
***
Tu không phải
Là ăn chay ăn mặn
Tu là tìm
Đến khát vọng tự do
Tu không phải
Là cầu xin quỳ lạy
Mà trở về
Nguồn Cội chính ta
Làm chủ Lương Tâm
Không xa rời
Chân Tâm Chân Tánh
Sống theo đức
Cứu nước non
Thoát khỏi cảnh xin cho
Tu là quy
Trở về Nguồn Cội
Đoàn kết thuận hòa
Chống đế quốc ngoại xâm
Thoát cảnh sống
Tối tăm đầy bệnh hoạn
Xây dựng đời
Một cuộc sống văn minh
Ai cũng chết
Có gì đâu phải sợ
Tử rồi sanh
Trong quy luật tự nhiên
Thay áo mới
Thay cuộc đời thể xác
Làm người khác
Ta mãi sống thế thôi
Một cuộc sống
Nhiệm mầu hơn kiếp trước
Nhờ hành trang đạo đức
Cuộc sống mới tốt nhiều hơn
Là con cháu
Phải giữ gìn truyền thống
Tấm gương soi
Bao thế hệ về sau
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
***
Ai cũng biết
Mất Gốc
Thời khó thoát tai ương
Mất Nguồn
Thời rơi vào lệ thuộc
Sống vững Nguồn Vững Cội
Có Nhân Quyền Dân Chủ
Công Bằng Bình Đẳng, Tự Do
Đó là lẽ sống chân tu
Tu là thế
Tu loại bỏ cái ngu
Không phải chay mặn
Cầu cạnh lu bu
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
Chay cũng tốt
Không chay cũng tốt
Chữ Tâm là chính
Bằng ba chữ tài
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s