LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 114 – VỀ NGUỒN ĐI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
114
VỀ NGUỒN ĐI

Về Nguồn đi,
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời,
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi,
Đường tử sanh chấm dứt
Cố lên con,
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo,
Cũng đến hồi chung kết
Mãn kiếp trần,
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm,
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý trời,
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn,
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi,
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con,
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời,
Đời trong Đạo con đi
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
***
Về Nguồn đi,
Để tâm con sáng suốt
Nhận Cha Trời,
Liền thoát kiếp khổ đau
Về Nguồn đi,
Đường tử sanh chấm dứt
Cố lên con,
Tiên giới được hồi quy
Giàu hay nghèo,
Cũng đến hồi chung kết
Mãn kiếp trần,
Thử hỏi được cái chi
Theo Lương Tâm,
An nhiên mà sanh sống
Thuận Ý trời,
Thời thấy rõ đường đi
Về Cội Nguồn,
Là về nhà con đó
Dứt luân hồi,
Thành Phật, Thánh uy nghi
Về đi con,
Về Cội Nguồn con nhé
Đạo trong đời,
Đời trong Đạo con đi
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
***
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
Nầy con hỡi,
Những người con trung hiếu
Những người con,
Đẹp nhất của thời nay
Những người con,
Mang đôi cánh Rồng Tiên
Về Nguồn đi,
Về Nguồn đi những người con
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s