LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 110 – NGẪM LẠI SỰ ĐỜI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
110
NGẪM LẠI SỰ ĐỜI

Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Ai rồi
Cũng phải lìa trần
Ra đi bỏ lại
Còn gì trắng tay
Sự đời
Ngẫm lại trong ta
Gieo nhân gặt quả
Chỉ là thời gian
Bỏ buông
Tội lỗi ác gian
Chính là lìa bỏ
Đọa sa luân hồi
Sống đời
Một kiếp con người
Bóng câu cửa sổ
Có gì lâu đâu
Giúp người
Đừng nghĩ đền ơn
Đi vào vô lậu
Đức cao nghìn trùng
Tu tâm
Tu tánh tu lòng
Đi vào tối thượng
Đại thừa chân tu
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Siêu sanh thiên đàng
Sự đời
Ngẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
***
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Ai rồi
Cũng phải lìa trần
Ra đi bỏ lại
Còn gì trắng tay
Sự đời
Ngẫm lại trong ta
Gieo nhân gặt quả
Chỉ là thời gian
Bỏ buông
Tội lỗi ác gian
Chính là lìa bỏ
Đọa sa luân hồi
Sống đời
Một kiếp con người
Bóng câu cửa sổ
Có gì lâu đâu
Giúp người
Đừng nghĩ đền ơn
Đi vào vô lậu
Đức cao nghìn trùng
Tu tâm
Tu tánh tu lòng
Đi vào tối thượng
Đại thừa chân tu
Trở thành
Phật, Thánh, Thần, Tiên
Mãn trần trở lại
Siêu sanh thiên đàng
Sự đời
Ngẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
***
Sự đời
Gẫm lại sự đời
Chỉ có Linh Hồn
Mới thật của Ta
Ai rồi
Cũng phải ra đi
Lìa trần cõi thế
Có chi theo mình
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
Hành trang
Thiên Ý rất cần
Mang theo thọ hưởng
Phúc phần trời cho
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s