LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 92 – NGƯỜI THẦY

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
92
NGƯỜI THẦY

Đêm gần tàn
Cùng bạn đời cái máy
Cây viết cầm tay
Như không
bao giờ buông xuống
Viết, máy, cùng thầy
Bạn đời
Qua bao năm tháng
Đời tâm tư
Một bóng cảnh cô đơn
Ngày lại về
Không có gì là mới
Mấy chậu hoa
Cùng đôi đủa chén cơm
Ngày đi qua
Rồi ngày lại đến
Tháng năm dài
Thầy
Chỉ thấy những dòng kinh
Để lại cho đời
Làm món quà
Bước đến cõi trường sinh
Lòng tự hỏi
Đời còn nhiều khổ lắm
Khổ cho đời
Là cái khổ cũng nên
Góc đêm khuya
Cũng lặng im tỉnh lắng
Tỉnh theo thầy
Trong cuộc sống định yên
Thầy lạnh không
Ôi cái lạnh
Mùa đông đã tới
Bốn bức từng
Như cảm thấy lạnh tê
Đêm nay
Sao trời đều đi ngủ
Chỉ mình thầy
Là thức đủ năm canh
Nhẹ bàn tay
Thầy nân niu câu chữ
Những ngọc ngà
Thiên Ý đấng Trời Cha
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái, sáng soi muôn đời
***
Đêm gần tàn
Cùng bạn đời cái máy
Cây viết cầm tay
Như không bao giờ buông xuống
Viết, máy, cùng thầy
Bạn đời
Qua bao năm tháng
Đời tâm tư
Chỉ một bóng cô đơn
Ngày lại về
Không có gì là mới
Mấy chậu hoa
Cùng đôi đủa chén cơm
Ngày đi qua
Rồi ngày lại đến
Tháng năm dài
Thầy
Chỉ thấy những dòng kinh
Để lại cho đời
Làm món quà
Bước đến cõi trường sinh
Lòng tự hỏi
Đời còn nhiều khổ lắm
Khổ cho đời
Là cái khổ cũng nên
Góc đêm khuya
Cũng lặng im tỉnh lắng
Tỉnh theo thầy
Trong cuộc sống định yên
Thầy lạnh không
Ôi cái lạnh
Mùa đông đã tới
Bốn bức từng
Như cảm thấy lạnh tê
Đêm nay
Sao trời đều đi ngủ
Chỉ mình thầy
Là thức đủ năm canh
Nhẹ bàn tay
Thầy nân niu câu chữ
Những ngọc ngà
Thiên Ý đấng Trời Cha
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái sáng soi muôn đời
***
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vầng dương thái sáng soi muôn đời
Tiếng tàu đêm
Như vang lên nhắc nhở
Đêm khuya rồi
Thời đi nghĩ cả ba
Thầy là thầy, cũng là Cha
Là vần dương thái sáng soi muôn đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s