LONG HOA THI TẬP – CA – NHẠC – 76 – THỬ XEM MÌNH NHÌN LẠI

LONG HOA THI TẬP
CA – NHẠC
76
THỬ XEM MÌNH NHÌN LẠI

Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Tồn tại được bao lâu
Nguồn không còn,
Là khôn hay là dại
Hơn nghìn năm
Nô lệ, bởi do đâu
Kiếp con người,
Kiếp trần gian cát bụi
Hà cớ chi,
Bỏ Cội để trầm luân
Gốc không còn,
Rơi vào đường nô lệ
Cội không còn,
Gây khổ lụy chiến tranh
Gom cho nhiều,
Nhưng cuối cùng rốt lại
Gốc mất rồi,
Đành lệ thuộc ngoại xâm
Ngoảnh đầu lại,
Giang san đầu đã bạc
Kiệt sức rồi,
Nguyên khí cũng rã tan
Sống có Gốc,
sống xanh chồi tươi đẹp
Sống có Nguồn,
Bực dậy ánh chồi xuân
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Gốc mất rồi,
Lụn bại cả nước non
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Sống cúi luồn,
Sống lệ thuộc ngoại bang
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
***
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Tồn tại được bao lâu
Nguồn không còn,
Là khôn hay là dại
Hơn nghìn năm
Nô lệ, bởi do đâu
Kiếp con người,
Kiếp trần gian cát bụi
Hà cớ chi,
Bỏ Cội để trầm luân
Gốc không còn,
Rơi vào đường nô lệ
Cội không còn,
Gây khổ lụy chiến tranh
Gom cho nhiều,
Nhưng cuối cùng rốt lại
Gốc mất rồi,
Đành lệ thuộc ngoại xâm
Ngoảnh đầu lại,
Giang san đầu đã bạc
Kiệt sức rồi,
Nguyên khí cũng rã tan
Sống có Gốc,
sống xanh chồi tươi đẹp
Sống có Nguồn,
Bực dậy ánh chồi xuân
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Gốc mất rồi,
Lụn bại cả nước non
Hà cớ chi,
Ta bỏ Nguồn lìa Cội
Sống cúi luồn,
Sống lệ thuộc ngoại bang
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
***
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
Ta hãy sống,
Sống có Nguồn có Cội
Sống an lành,
Độc Lập Hạnh Phúc Tự Do
Người dân Việt,
Thử xem mình nhìn lại
Gốc mất rồi,
Khôn hay dại phân minh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s