LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 68 – NGHIỆP VÀ TA

LONG HOA THI TẬP
CA-NHẠC
68
NGHIỆP VÀ TA

Nghiệp theo ta
Từ thuở sơ khai
Hà sa số kiếp
Hà sa cuộc đời
Đến chốn cõi trần
Nghiệp vẫn không rời
Nghiệp vẫn theo ta
Nghiệp chẳng rời xa
Theo mãi từng ngày
Theo đến chân trời
Nghiệp theo dài dài
Khi thân hình tan biến
Khi tái sanh làm người
Nghiệp vẫn theo cùng
Dù hoạn nạn
Khắp nẻo đường trần
Dù đói nghèo
Ốm đau ghềnh thác
Dù đói khác
Sung sướng vinh hoa
Như keo sơn
Nghiệp không rời một phút
Nghiệp là tạo tác
Nghiệp là nguyên nhân
Nghiệp thiện ta vui
Nghiệp ác ta khổ
Nghiệp là Ông Tổ
Tạo tác luân hồi
Mãi không xa rời
Qua bao số kiếp hà sa
Nghiệp quả
Vui khổ hai đường
Thiện thời về trời
Ác thời
Địa ngục phải sa
Nghiệp là Ta
Ta cũng là nghiệp
Dệt mộng tương lai
Không may
Nghiệp sa nơi địa phủ
Luân hồi khắp nẻo
Địa ngục ngạ quỉ súc sanh
Thời hết mong
Trở lại tái sanh làm người
Muốn dứt khổ
Thời phải
Chuyển nghiệp thay da
Theo bước Ông Cha
Cội Nguồn về đến
Mới mong
Bao kiếp tới
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Từ đây sung sướng
Giữa cuộc đời
Vũ trụ bao la
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Tự Nhiên Nghiệp Dứt
Thời Ta là Chánh Giác
Chủ quản càn khôn đất trời
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
***
Muốn dứt khổ
Thời phải
Chuyển nghiệp thay da
Theo bước Ông Cha
Cội Nguồn về đến
Mới mong
Bao kiếp tới
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Từ đây sung sướng
Giữa cuộc đời
Vũ trụ bao la
Nghiệp trắng da
Thời Ta
Là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
Tự Nhiên Nghiệp Dứt
Thời Ta là Chánh Giác
Chủ quản càn khôn đất trời
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
***
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
Nghiệp Thiện, Nghiệp Ác, Nghiệp Giác
Ta đã chọn rồi
Nghiệp nào quả nấy, luật Trời nào sai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s