TỈNH NGỘ

TỈNH NGỘ

Bởi đời là cõi tạm
Nên phải vội về Nguồn
Bởi đời là vô thường
Nên vững Nguồn vững Cội
Bởi không gì tồn tại
Muốn càng nhiều càng hại
Sống an vui tự tại
Sống có đức có tâm
Sống nhận Bổn quy chân
Dù đang sống trần gian
Cũng ra ngoài tam giới
Sống an vui phơi phới
Sống không rời Lương Tâm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s