LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 32 – SỞ NGHIỆP

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
32
SỞ NGHIỆP

Cái gì
Cũng sẽ mất đi
Nhưng mà cái nghiệp
Vẫn theo bên mình
Công danh
Sự nghiệp sang giàu
Chỉ là giả tạm
Sống đời trần gian
Chỉ có
Cái nghiệp đeo mang
Tùy theo ác, thiện
Siêu sanh đọa đày
Dù cho
Của cải ngập trời
Mãn trần trở lại
Tay thời trắng tay
Sở nghiệp
Theo mãi bên ta
Thiện thời hưởng phước
Siêu lên thiên đàng
Ác thời
Sa đọa linh hồn
Địa ngục, ngạ quỷ
Luân hồi súc sanh
Rốt cùng
Tóm lại gieo nhân
Nhân nào quả nấy
Theo ta vĩnh hằng
Ác nghiệp
Thiện nghiệp hai đường
Thiên siêu ác đọa
Luật trời phân minh
Cầu ai
Cho bằng cầu ta
Bỏ ác hành thiện
An vui đời đời
Cầu ai
Cho bằng cầu mình
Về Nguồn về Cội
Đăng trình thăng hoa
Theo ai
Cho bằng Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
***
Sở nghiệp
Theo mãi bên ta
Thiện thời hưởng phước
Siêu lên thiên đàng
Ác thời
Sa đọa linh hồn
Địa ngục, ngạ quỷ
Luân hồi súc sanh
Rốt cùng
Tóm lại gieo nhân
Nhân nào quả nấy
Theo ta vĩnh hằng
Ác nghiệp
Thiện nghiệp hai đường
Thiên siêu ác đọa
Luật trời phân minh
Cầu ai
Cho bằng cầu ta
Bỏ ác hành thiện
An vui đời đời
Cầu ai
Cho bằng cầu mình
Về Nguồn về Cội
Đăng trình thăng hoa
Theo ai
Cho bằng Mẹ Cha
Chánh Thân Chánh Mẫu
Tối cao Cội Nguồn
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
***
Gieo nhân
Cái nghiệp tôn thờ
Thờ Nguồn thờ Cội
Đời đời an vui
Quy Chân
Nhận Bổn thảnh thơi
Vô sanh vô diệt
An ngôi thường hằng
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
Gieo nghiệp
Giác Ngộ vĩnh hằng
An vui tự tại
Không gì vui hơn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s