LẼ SỐNG

LẼ SỐNG

Lẽ sống thường tình, sống khắp nơi
Sống không có ích, sống hại đời
Sống mà mất Gốc, sao gọi sống
Sống nhơ sống bẩn, sống thúi hôi
***
Sống mà quên Cội, sống ra chi
Sống chẳng Lương Tâm, sống ích gì
Sống quên Quốc Tổ, đời vứt bỏ
Danh thơm rạng rỡ, có mấy khi
Sống đẹp sống lành, thường vững Gốc
Vững Nguồn vững Cội, rạng lối đi
Sống vì Nguồn Cội, xanh cuộc sống
Hoa quả đầy cành, những sum sê
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s