HÃY TU MAU

HÃY TU MAU

Nghe lời Trời dạy, hãy tu mau
Truyền kinh tận độ, lập công lao
Vua Trời đâu phải, là quá khó
Chung sức truyền kinh, giúp lẫn nhau
Nơi ánh đạo vàng, nền Thiên Ý
Càng truyền càng độ, ngôi càng cao
Kiếp nầy kiếp khác, đầy sung sướng
Vua Trời đâu khó, nhờ công lao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s