SỐNG CÓ Ý NGHĨA

SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Chúng ta đến với cõi trần nầy
Không phải là để hưởng phước
Cũng như tranh giành vật chất
Mà là sống cho có ý nghĩa
Sống Thiện, hành thiện, lời nói thiện
Nhất là truyền Thiên Ý Cha Trời
Khi mãn trần
Chúng ta cảm thấy mãn nguyện
Tâm hồn thơ thới nhẹ nhàng
Nơi ta đến
Chính là thiên đàng cực lạc
Trần gian cõi tạm
Đến hành thiện
Ra đi mãn nguyện kiếp tu hành
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s