LONG HOA THI TẬP CA – NHẠC – 29 – CỘI NGUỒN

LONG HOA THI TẬP
CA- NHẠC
29
CỘI NGUỒN

Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn thời thấy
Cái gì cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn tiêu diêu
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy, nghe,
Hay, Biết khác thường
Chân Ông vô ngại
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có diệu không
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Mật Tông
Tâm Pháp Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân tâm
Chân Tánh an ngôi
Ra vào tam giới
Sạch không diệu kỳ
Tử sanh,
Sanh tử chủ trì
Tùy theo ý niệm
Ra vào tử sanh
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
***
Cội Nguồn
Quả thật diệu kỳ
Về Nguồn thời thấy
Cái gì cũng siêu
Rõ đường
Sanh tử đọa siêu
Rõ tâm rõ tánh
Giả chân tận tường
Dù cho
Còn ở phàm trần
Tiêu diêu an lạc
Tâm hồn tiêu diêu
Về Nguồn
Không muốn cũng cao
Không cầu cũng đến
Vinh quang tột cùng
Thấy, nghe,
Hay, Biết khác thường
Chân Ông vô ngại
Dứt đường tử sanh
Không không
Mà có diệu không
Cái gì cũng có
Cũng không diệu kỳ
Mật Tông
Tâm Pháp Cội Nguồn
Tự nhiên thanh tịnh
Niết bàn tới nơi
Chân tâm
Chân Tánh an ngôi
Ra vào tam giới
Sạch không diệu kỳ
Tử sanh,
Sanh tử chủ trì
Tùy theo ý niệm
Ra vào tử sanh
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
***
Cội Nguồn
Quả thật cao siêu
Về Nguồn gặt hái
Biết bao phúc lành
Không gì
Hơn được Cội Nguồn
Về rồi thời cả
Đất trời mùa xuân
An vui
Tự tại an vui
Thiên đàng sống mãi
Trường sanh vĩnh hằng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s