MÊ- NGỘ

MÊ- NGỘ

Chân Tâm Chân Tánh như nhau
Chỉ vì Mê, Ngộ, phân chia hai đường
Sinh linh vạn vật Tâm Hồn
Cũng từ Linh Giác Cội Nguồn mà ra
Thường hằng sống mãi như nhau
Không sanh không diệt trước sau thường hằng
Chỉ vì Ác, Thiện, hai đường
Kẻ siêu người đọa, vui, buồn hai nơi
Vay mượn phải trả thế thôi
Không vay không mượn lấy đâu luân hồi
Tự nhiên thanh tịnh ta ngồi
Tử sanh, sanh tử đâu còn mà lo
Vì Mê nên mãi chạy theo
Ngộ rồi tất cả sạch không niết bàn
Ngộ Mê, Mê Ngộ hai đàng
Chân Tâm mãi mãi thường hằng trường sanh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s