KHÔNG AI CỨU CHÚNG TA CHO BẰNG CHÚNG TA TỰ CỨU CHÚNG TA

KHÔNG AI CỨU CHÚNG TA
CHO BẰNG CHÚNG TA TỰ CỨU CHÚNG TA

Chúng Ta sống trên thế gian nầy, không phải là không có chỗ nương tựa. Chỉ cần chúng Ta nương tựa đúng chỗ, thời chúng Ta lấy lại cân bằng ngay.
– Không ai cứu chúng Ta, cho bằng chúng Ta tự cứu chúng Ta. Bằng cách chúng Ta tự bỏ hành ác, đi theo con đường hành thiện. Trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nương tựa Cha Trời, Mẹ Trời. Thời coi như chúng Ta đã thoát ra khỏi Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh. Trở về Thiên Giới.
– Tiểu Linh Hồn, nương tựa vào Đại Linh Hồn, là sự nương tựa khôn ngoan nhất, lợi ích nhất, thành đạt nhất.
– Nghèo tiền nghèo bạc cũng chẳng sao, chỉ là tạm nghèo trong một kiếp người. Nhưng nghèo Đạo Đức cũng như nghèo sự nương tựa vững chắc, là đưa Ta đến cái nghèo vô lượng kiếp khốn khổ vô cùng.
– Chúng Ta tu hành là mục đích khai mở trí huệ, giải thoát nô lệ ngoại bang, giải thoát nô lệ kiến thức, giải thoát nô lệ Thần Quyền, đi đến an vui tự tại. Cũng như nhận biết đâu là chỗ nương tựa tốt nhất. Nương tựa ai cho bằng nương tựa Cha Trời, Mẹ Trời. Đấng Cha Mẹ giàu nhất vũ trụ, quyền năng nhất vũ trụ. Pháp Thân Cha Trời, Mẹ Trời chỗ nào cũng có khắp hư không vũ trụ. Yên lòng sống trong lòng Cha Mẹ vũ trụ. An vui tự tại an lạc Tâm Hồn. Đâu còn mồ côi mồ cút lạc loài bơ vơ trong Vô Minh.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s