CÂU CHUYỆN TÓM TẮT – HỒI KÝ 10 – LONG HOA LƯỢC THUẬT

CÂU CHUYỆN TÓM TẮC
HỒI KÝ 10
LONG HOA LƯỢC THUẬT

– Nói về thời điểm 1990 đến 1995 là thời điểm người ta theo về Thầy Tổ rất đông, không phải là Thầy Tổ tuyên truyền gì về mình, mà là từ các Điện Thánh, các vị Thần Thánh Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang nhập xuống chỉ cho họ tìm đến Thầy Tổ. Như Điện Thánh Minh Hoàng Liên Chiểu, Điện Thánh Pha La Kết Phổ Cường, Điện Thánh Hòa Thịnh, nói chung là rất nhiều Điện Thánh. Những vị nhập xuống xưng Cha Thượng Đế, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, xưng Mẹ Quan Âm thường ra thơ dạy đạo nhưng không nói gì đến Thầy Tổ. Vì đây là những Hồn Ma cao cấp. Hồn Quỷ cấp cao, không nhận ra được chân tướng Thầy Tổ. Đang ẩn trong thể xác phàm trần. Nên không nói gì đến Thầy Tổ. Chỉ khi nào các vị Thần Thánh Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang xuống điển hay nhập xác thời mới khuyên bảo chỉ cho tìm đến Thầy Tổ thọ giáo học đạo.
– Để phân tích Ma Tà, Ma Chánh có thể nhận biết qua hành động như sau: Nhập xuống xưng là Cha Thượng Đế, Mẹ Quan Âm. Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, nhưng không ra thơ dạy đạo mà thường đòi cúng cái nầy đòi cúng cái kia, nhất là thường nói ai trung thành với Ta, Ta sẽ độ người đó về trời. Cha Thượng Đế Ta cai quản thiên đàng, trần gian, địa phủ. Bất Trung với Ta, Ta sẽ đọa xuống các tần địa phủ. Thời đó là chính Quỷ Vương cao cấp.
– Thật đáng thương cho những ai còn lạc Cội lạc Nguồn, cũng như chưa hội ngộ Chân Tâm Chân Tánh, cũng như chưa làm chủ Lương Tâm. Thời phải chịu cảnh Nô Lệ Thần Quyền, mãi mãi đi vào luân hồi sanh tử.
– Nói về nơi Điện Thánh Minh Hoàng có vị Minh Sư Ông nhập xác, phải nói là Minh Chính khác thường, nói cái gì thường là có tính cách khoa học. Nên tín đồ nghe theo tuyệt đối.
– Cho đến một hôm Minh Sư Ông nói với các hàng tín đồ rằng: Nơi Gò Hội có vị tu hành còn rất trẻ, sống đời đạm bạc thanh bần cũng không xưng thầy xưng bà gì. ấy là vị Thánh Tổ lâm phàm, Phật Tổ giáng thế, về sau to lớn nhất nhân gian địa cầu. Hãy đến đó thọ giáo đi theo người sẽ được lợi ích vô cùng to lớn. Cô Sáu cùng một số người nữa nghe theo lời dạy Minh Sư Ông.
– Minh Sư Ông ít khi nhập xác, khi nhập xác thường dạy đạo làm người, nói cái gì thời trúng cái đó. Hể nói trời sắp mưa là trời sẽ mưa xuống, hể nói năm nay hạn là năm ấy hạn. Chỉ người nào gặp nạn thời người không chạy đâu cho khỏi. Nên tín đổ Điện Thánh Minh Hoàng rất tin lời dạy của Minh Sư Ông. Cô Sáu cùng một số bà con tìm đến nhà Thầy Tổ. Khi ấy Thầy Tổ đang cuốc đất trồng rau.
– Nhiều người nhìn thấy Thầy Tổ với thân phận như vậy thời dụi mắt không tin người nầy là Thánh Tổ lâm phàm, Phật Tổ giáng thế, nhưng không lẽ đến đây rồi về. Bằng đi thẳng vào nhà. Thầy Tổ dừng tay vào tiếp khách,
– Cô Sáu nói: Bà con chúng tôi đến đây nghe thọ giáo theo sự chỉ bảo của Minh Sư Ông. Thầy Tổ bằng giảng Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa, bà con nghe say sưa lấy làm vui mừng nói: Xưa nay chưa thấy ai giảng kinh hay như thế nầy. Liền tin Minh Sư Ông truyền dạy. Từ đó bà con thường lui tới nơi Thầy Tổ, để nghe Thầy Tổ giảng kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Cô Sáu dẫn theo Cô Hiền là người theo Đạo Tâm Linh.
– Cô Hiền có nhiều chuyện rất thắc mắc, nhưng không biết hỏi ai. Có hỏi thời không ai trả lời được. Cô Sáu thường nói với Cô Hiền: Vị Thầy nơi Gò Hội thông thái vô cùng, thắc mắc chuyện gì thời cứ hỏi. Đừng thấy Thầy còn trẻ mà xem thường.
– Cô Hiền nhìn Thầy Tổ rồi hỏi: Cũng Một Mẹ Quan Âm nhập xuống lúc nầy lúc kia là sao, không nói là hai người. Tư cách giọng nói cũng khác. Không biết Mẹ Quan Âm nào thiệt. Mẹ Quan Âm nào giả.
– Thầy Tổ trầm ngâm không muốn nói, Cô Hiền thấy vậy liền nói: Thầy không tiện trả thời thôi vậy. Thầy Tổ nói: Có gì mà không tiện. Gỡ mặt nạ của người ta ra Thầy thời không sao, nhưng các Cô phải chịu nhiều khảo đảo. Nhưng không sao nếu đã về Nguồn Cội, thờ có Cha Mẹ Trời che chở. Hồn Thiên Dân Tộc bảo bọc.
– Thầy Tổ nói: Cô đang làm ăn phơi phới, nhờ mấy món đồ hàng giả, có người lột mặt nạ phá hỏng Cô có tức giận không?
– Cô Hiền trả lời: Không những tức giận mà đập cho họ một trận.

Thầy Tổ nghe xong rồi nói: Thế là đúng rồi, Cô hiểu rõ như thế là được. Thật ra những vị nhập xuống không ai là Cha Thượng Đế. Cũng không ai là Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Cũng Không ai là Mẹ Quan Âm. Tất cả là Ma nhập xuống xưng danh Cha Thượng Đế, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Mẹ Quan Âm.
– Không những Ma cao cấp nhập xuống xưng Cha Thượng Đế, mà Quỷ cao cấp cũng nhập xuống xưng Cha Thượng Đế. Có khi không nhập xác chỉ điều khiển con người qua Tần Sóng Âm, truyền âm qua tần sóng âm, nói cho người ta nghe. Ta là Cha Thượng Đế, Ta là Diêu Trì Kim Mẫu, Ta là Mẹ Quan Âm,
– Để phận biệt Ma Chánh, Ma Tà. Quỷ Chánh Quỷ Tà, qua những biểu hiện sau đây. Khi nhập xuống xưng là Cha Thượng Đế, xưng Mẹ Diều Trì Kim Mẫu, xưng Mẹ Quan Âm ra thơ dạy đạo. ra toa thuốc chữa bệnh cho người. Thời đó là hạng Ma cao cấp thuộc hàng Chánh Ma. Chánh Ma có thể biết những gì quá khứ vị lai. Những chuyện sắp xảy ra. Những hạng Ma nầy khi lập được nhiều công đức thời được siêu sanh về Non Tiên Cực Lạc Thất Sơn Châu Báu. Nhiều khi cũng được siêu sanh về các tầng trời hưởng phước.
– Nếu thấy bề trên nhập xuống xưng Cha Thượng Đế, xưng Lê Sơn Lão Mẫu, Mẹ Tây Vương Mẫu, Mẹ Quan Âm, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, không ra thơ dạy Đạo mà ra sấm nầy, sấm kia, ý văn mập mờ. Không rõ ràng. làm sấm của mình. Đưa người nghe đến chỗ không phận biệt được chỗ nào là sấm chỉ. Đón (đoán) bừa đón bậy trở thành Ma thèo lẻo. Mách bảo thế nầy mách bảo thế kia. Nói Ông kia là Tà. Làm cho người Ta nghe theo làm hại các Thiện Nhân tu hành, đúng là Ma khảo Ma hành. Những loại Ma nầy là Ma Tà cấp cao.
– Nhưng nhập xuống cũng xưng Cha Thượng Đế. Lê Sơn Lão Mẫu, Tây Vương Mẫu. Mẹ Quan Âm, Diêu Trì Kim Mẫu, Nhưng lại đòi cúng cái nầy cái kia, thường thể hiện quyền huy, đưa Linh Hồn con người về trời. Hay đày xuống các cõi Địa Phủ. Đó chính là những vị Quỷ Vương cao cấp.
– Lại nữa nhập xuống xưng là Ông nầy bà nọ, xưng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nữ Oai (Oa) Nương Nương, Lữ Đồng Tân vân, v.. Nhưng không dạy được gì cả, chỉ khuyên con người kiên cử cái nầy, kiên cử cái kia, đó là những hồn Ma bình thường, Hồn Quỷ cấp thấp.
– Còn những người nhập xuống không xưng danh là Cha Thượng Đế, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu, Mẹ Quan Âm. Chỉ xưng Ta là Thần Bản Xứ, Ta là Thánh Quản Bộ. như Minh Sư Ông thường nhập xuống Điện Thánh Liên Chiểu dạy bảo cái nầy cái kia chỉ đem lại nhiều lợi ích, không làm tổn hại đến ai là những vị Thánh Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang mượn xác nhập hồn dạy đạo.
– Tóm lại: Trong Cơ, Điển, hay Nhập Xác xưng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xung Mẹ Quan Âm, xưng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. là do các hồn Ma cao cấp, hồn Ma cấp thấp. Hồn Quỷ cấp cao, Hồn Quỷ cấp thấp. Nhập xác xưng Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xưng Mẹ Quan Âm, xưng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu.
– Nên khi kiểm chứng làm rõ vấn đề thời không Cha Ngọc Hoàng nào biết Cha Ngọc Hoàng nào. Không Mẹ Quan Âm nào biết Mẹ Quan Âm nào. Mẹ Diêu Trì nầy không biết Mẹ Diêu Trì Kia. Nếu có hỏi đến. Thời trả lời chỗ kia là giả. Cha Thượng Đế Ta mới là thật.
– Nhưng thật ra không con Ma nào biết con Ma nào. Có nghĩa là: Cha Thượng Đế bên Điện Thánh nầy, không biết Cha Thượng Đế bên Điện Thánh kia. Thật ra tất cả Cha Thượng Đế nhập xuống các Điện Thánh đều là giả danh. Mẹ Quan Âm giả. Chỉ toàn là Hồn Ma nhập xuống Xưng Cha Thượng Đế, Xưng Mẹ Quan Âm, xưng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu mà thôi v.v..

Cô Sáu, Cô Hiền cũng như nhiều người khác nghe Thầy Tổ giảng giải như vậy thời tin ngay. Hồi tưởng trở lại những gì đã qua, liền nhận rõ đâu là Ma cao cấp. Đâu là Quỷ Vương nhập Hồn. Đâu là Hồn Ma bình thường, đâu là Hồn Quỷ cấp thấp. Cũng từ đó các cô không còn đến Điện Thánh nữa mà chuyện tâm học Kinh Nhân Luân Hiếu Nghĩa. Không bao lâu thời phát huệ. Lần lượt mãn kiếp trần về trời.
– Ông Đinh Hùng Chung về với Thầy Tổ, cũng do Thần Linh ở trên mách bảo. không phải là Ma, Quỷ mách bảo. Mà là Thần Thánh Nhà nước Tâm Linh Văn Lang.
– Thầy Tổ chỉ là người làm nông bình thường. Không phải Thầy Tăng. Cũng không tu theo chùa nào. Thậm chí cũng không theo Điện Thánh. Nếu không có Thần Linh mách bảo thời không ai nhận ra Thầy Tổ là Bậc Trời Sanh thông suốt Đời, Đạo không ai bằng. Nên trong sấm có câu.

Chân nhân đâu phải là phường thầy tăng

Đồng dao mới có câu rằng:

Non xanh mà mọc trắng răng mới kỳ.

Non Xanh là người không cạo tóc, ám chỉ là Cư Sĩ. Không ở tôn giáo đạo giáo nào. Chỉ là người làm nông bình thường, tay lấm chân bùn suốt ngày lội đồng, không đọc sách, không nghe ai giảng Đạo, học mới hết lớp ba thế mà thông suốt Đạo, Đời mới hay.
– Ông Đinh Hùng Chung thường ghé thăm Điện Thánh ở Phổ Cường là Điện Thánh linh thiêng nổi tiếng. Có vị Thầy thường nhập xác là Đức Thánh Pha La Kết. Biết trước mọi chuyện trên đời. Ông Đinh Hùng Chung vào Điện Thánh thắp nén hương cho Đức Thánh Pha La Kết.
– Đức Thánh Pha La Kết nhập xuống nói: Ông đến với người đó là đúng rồi. Bây giờ chưa có gì nhưng về sau lớn trùm quốc tế. Pha La Kết chính là người Miên ở vào thời đại Hùng Vương. Là vị Thánh trong Nhà Nước Tâm Linh Văn Lang. Nhập xuống chỉ điểm cho Ông Đinh Hùng Chung tìm đúng người đi theo.
– Ông Đinh Hùng Chung nghĩ mình được như ngày hôm nay. Thoát ra khỏi nô lệ Thần Quyền, làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, làm chủ Lương Tâm, Nhờ Đức Thánh Pha La Kết chỉ cho mình đi theo đúng chỗ. Cũng đúng Cơ Sấm chỉ đường. Câu 183, 184:

Trước là biết nẻo tôn phò
Sau là cao chí biết lo liệu mình

– Sự ở đời đi đến thành công, không phải là ra công gắng sức, mà là chọn đúng hướng đi. Thời sự ra công gắng sức ấy mới đi đến kết quả thành công. Và cứ như thế năm qua tháng lại, tuy bị khảo đảo nhưng Ông Đinh Hùng vẫn gắng sức phát huy Cội Nguồn. Lấy lại sức mạnh của dân tộc. Không còn sợ lũ ngoại xâm nữa. Đi vào câu sấm.

– Ra Công Khởi Tổ Xây Nền
– Lạc Long con cháu vang rền một phương

Hồi Ký còn dài, dễ gì viết đôi tháng, vài ngày mà xong. Bao nhiêu câu chuyện đau thương, bao nhiêu câu chuyện xảy ra lạ lùng. Chào các đọc giả con cháu Tiên Rồng, An vui hạnh phúc xây đời thượng ngơn.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s