CHÂN TƯỚNG QUỐC TỔ

CHÂN TƯỚNG QUỐC TỔ

– Quốc Tổ lâm phàm mượn qua xác người, tức là đầu thai vào xác người như bao người khác. Mượn xác thời phải trả, có nghĩa là trả xác thân vay mượn cho tứ đại khi đã mãn trần, xác thân vay mượn cao lắm thọ bảy tám chục năm là cùng. Còn Anh Linh Huệ Mạng Quốc Tổ là bất sanh bất diệt nơi vũ trụ. Khi đến trần gian khi rời trần gian không gì thay đổi.
– Văn Hóa Cội Nguồn chính là Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ. Chỉ có Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ, mới sống mãi trên đời, lưu chuyển khắp cùng vũ trụ. Đi vào cơ tận độ nhân loại con người. Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ cũng chính là Thiên Ý Cha Trời. Di Chí qua người để người nói ra. Xem trọng Thiên Ý Cha Trời, cũng có nghĩa là coi trọng Huệ Mạng Anh Linh Quốc Tổ.
– Những người chưa phát trí huệ, thời không bao giờ nhìn thấy Quốc Tổ, dù Quốc Tổ ngay trước mặt họ. Vì họ tìm Quốc Tổ qua thể xác phàm tạm mượn. Nên không bao giờ tìm thấy Quốc Tổ, hay còn gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Phật Di Lặc cũng vậy.
– Chỉ có những con người đại trí huệ, hay còn gọi là những Thiên Sứ nhà trời nhìn thấy Văn Hóa Cội Nguồn là biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã xuống trần. Họ không bao giờ xúc phạm, lại rất mừng rỡ, vì đã tìm thấy được Ngài. Những người xúc phạm vì không nhận ra Ngài, thời coi như họ đã đánh mất cơ hội vạn ức kiếp. Đánh mất vinh hoa tột đỉnh trong cơ Long Hoa Tận Độ kéo dài 84 triệu năm.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s