HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi:
Thế nào là sự Giác Ngộ, Hội Ngộ, Chứng Đắc.
Đáp:
Công dụng của Gương vốn là Sáng, nhưng vì bụi bám lâu ngày nên không sáng. Hành Giả đem Gương ra lau chùi Gương sáng lần ra. Sạch bụi tới đâu Gương tỏa sáng ra tới đó. Hành Giả tưởng lầm do mình lau chùi nên Gương mới sáng nên vọng chấp chứng đắc do sự lau chùi của mình. Thật ra sự lau chùi sạch bụi để cho gương sáng ra. Sự sáng của Gương không có thêm hay bớt. Mà lúc nào cũng sáng như Gương. Dù phủ bụi Gương vẫn sáng nhưng vì lớp bụi che mờ mà thôi.
– Chân Tâm Chân Tánh vốn là Thần Thông không thể nghĩ bàn. Nhưng vì mất Lực lại bị Phiền Não che lấp, trở thành tầm thường của sự Thấy, Nghe, Hay, Biết, mà thôi.
– Nhờ sự tu hành phá tan Phiền Não, cũng như đi vào Định Tâm thần lực sanh ra. Làm cho Chân Tâm Chân Tánh hiển lộ diệu dụng Thần Thông tùy theo thần lực nhiều hay ít.
– Chân Tâm Chân Tánh thanh tịnh sanh lực liền hiển lộ diệu dụng thần thông tùy thần lực mạnh hay yếu, mà sự thấy, nghe, hay, biết cao thấp khác nhau. Hành Giả lầm tưởng do sự tu luyện mà sanh ra diệu dụng như vậy. Cho đó là sự chứng đắc. Thật ra phá tan phiền não đi vào thanh tịnh, tự thể Chân Tâm Chân Tánh hiển lộ Thần Thông. Ví như gương càng sạch bụi càng sáng. Tánh sáng của gương không hề thay đổi, dù cho bụi bám đầy.
Hay nói một cách dễ hiểu.
– Tâm Ý đi vào ngộ không tan biến lần phiền não, đi vào đại định sanh lực. Thần Lực sanh ra tới đâu sự Thấy, Nghe, Hay, Biết Chân Tâm Chân Tánh hiển lộ Thần Thông đến đấy.
– Thậm chí Thấy, Nghe, Hay, Biết khắp cùng vũ trụ, biến hóa như ý. Hành Giả cho đây là sự tu chứng đắc của mình. Nhưng thật ra không phải như vậy Chân Tâm Chân Tánh tự thể vốn Thần Thông không thể nghĩ bàn khi đã có Thần Lực, nhờ không còn phiền não. Ví như Gương sạch bụi sáng ra. Không phải lau chùi Gương mới sáng. Mà là công dụng của Gương là sáng.
– Tự thể Thần Thông Chân Tâm Chân Tánh, không phải do sự tu luyện mới có Thần Thông. Thần Thông chính là tự thể Chân Tâm Chân Tánh không thể nghĩ bàn. Ví như Gương tự thể của Gương là sáng, không phải do lau chùi Gương mới sáng. Lau chùi chỉ là làm cho sạch bụi bám Gương mà thôi.
Tóm Lại: Hội Ngộ, Giác Ngộ Nhận Thức về Chân Tâm Chân Tánh. Chứng Ngộ là thấy rõ, biết rõ, hiểu rõ về Chân Tâm Chân Tánh. Gọi đó là Chứng Đắc, mà không có Sở Đắc, chứng thực sự diệu dụng của Chân Tâm Chân Tánh mà thôi.
– Có thể tóm tắt sự Hội Ngộ, Giác Ngộ, Chứng Ngộ chứng đắc, mà không có Sở Đắc như sau:

Ý Thức Giác Ngộ, Thấy rõ, Hiểu rõ, Biết rõ, Chân Tâm Chân Tánh. Đi đến làm chủ Chân Tâm Chân Tánh, tức là làm chủ sự Thấy, Nghe, Hay, Biết của mình. an trụ tự nhiên, Vô Trụ Vô Niệm. Trở thành Tâm Vương, Tâm Vô Quái Ngại, không còn chướng ngại. Sanh tử không còn, luân hồi chấm dứt. Minh Tâm quán chiếu, Kiến Tánh soi xét trở thành Chánh Đẳng Chánh Giác. Đạt đến cảnh giới Chứng Thực Trí Huệ Bát Nhã, Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Đề Hội Ngộ, Bồ Đề Giác Ngộ, Bồ Đề Chứng Ngộ, nhưng không có Sở Đắc. Ví như Gương vốn sáng không phải lau chùi bụi mà gương sáng. Sáng là Sở Đắc của Gương, Sở Đắc nào nữa, không phải do lau chùi mà ra.
– Chân Tâm Chân Tánh vốn là Thần Thông. Không phải do tu luyện mới có Thần Thông. Mà do phiền não làm tiêu ta Thần Lực, nhất là phiền não Nghiệp Ác làm tiêu tan Thần Lực của Chân Tâm Chân Tánh. Nên sự Thấy, Nghe, Hay, Biết trở nên bình thường. Ác Nghiệp tiêu tan Phiền não không còn tức thời Chân Tâm Chân Tánh liền hiển lộ Thần Thông.
– Tam thế chư Phật, mười phương chư Thánh, đi theo con đường trở về Cội Nguồn nhận Tổ quy Tông, nhận Bổn quy Chân đi đến cảnh giới đảo Bỉ Ngạn. Thấu rõ Bổn Lai Diện Mục gọi là Chứng Đắc. Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa mà không có Sở Đắc. Vì Gương vốn sáng, không phải do lau chùi. Tự thể Chân Tâm Chân Tánh vốn Thần Thông. Không phải do tu tu luyện mà có Thần Thông. Chỉ vì phiền não làm hại trở nên bình thường đấy thôi.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s